info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po-Pi 8:30 - 15:30
  

Kto môže požiadať o stabilizačnú pôžičku

Ak si študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a už teraz vieš, že sa po skončení štúdia chceš venovať tomuto povolaniu, potom je stabilizačná pôžička určená práve pre teba. Podaním žiadosti tak môžeš získať pôžičku, ktorú po splnení stanovených podmienok nemusíš vrátiť.

Žiadateľ o pôžičku Zoznam škôl
Výška, lehota, úročenie Ďalšie informácie


OZNAM O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU na AKADEMICKý ROK 2019/2020

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre stabilizačné pôžičky poskytované podľa § 13a zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“).

OZNAM O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

Na poskytovanie stabilizačných pôžičiek podľa § 13a zákona o fonde sú v akademickom roku 2019/2020 vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme           2 176 000 eur.

ŽIADATEĽ O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

V súlade s § 13a ods. 1 a § 23c ods. 6 zákona o fonde môže o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2019/2020 požiadať študent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Žiadateľ o stabilizačnú pôžičku musí byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka na I. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020 na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.

Žiadateľ zároveň musí v súlade s § 13a ods. 6 zákona o fonde spĺňať nasledovné požiadavky: 

 • byť občanom Slovenskej republiky alebo
 • byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • byť občanom Európskej  únie,  ktorý  má  právo  na  trvalý  pobyt  na  území  Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom.

Žiadateľ o stabilizačnú pôžičku zároveň musí spĺňať požiadavky bližšie definované v časti 3.1. Oznamu.

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL A UNIVERZÍT

V prípade žiadateľov študujúcich na slovenských vysokých školách, bude o stabilizačnú pôžičku môcť požiadať študent študijného odboru ošetrovateľstvo na nasledovných fakultách / vysokých školách

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Fakulta zdravotníckych odborov

TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Fakulta zdravotníctva

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Lekárska fakulta

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta zdravotníctva

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE

V prípade žiadateľov na zahraničnej vysokej škole, bude o stabilizačnú pôžičku môcť požiadať študent študijného odboru ošetrovateľstvo alebo ekvivalentného študijného odboru, ktorý je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) svojím rozsahom a úrovňou postavený na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

VÝŠKA STABILIZAČNEJ PÔŽIČKY, ÚROČENIE A LEHOTA SPLATNOSTI

Výška stabilizačnej pôžičky je 2 000 eur.

Úroková sadzba pre stabilizačné pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2019/2020 je stanovená na 3% p.a.

Minimálna lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky je 5 rokov.
Maximálna lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky je 10 rokov.

Stabilizačná pôžička nie je účelovo viazaná.

Doplňujúce informácie k výške stabilizačnej pôžičky, úročeniu a lehote splatnosti sa nachádzajú v časti 3.2. a 3.3 Oznamu.

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O PÔŽIČKU

Žiadateľ o stabilizačnú pôžičku predkladá spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku spolu s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 13a zákona o fonde.

Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5.1 Oznamu bude znamenať vylúčenie žiadateľa o stabilizačnú pôžičku z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o stabilizačnú pôžičku.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, je možné odovzdať žiadosť o stabilizačnú pôžičku aj bez potvrdenia vysokej školy (časť 3 žiadosti o pôžičku) . Údaje preukazujúce status študenta potrebné k posúdeniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. 

Bližšie informácie k váženému študijnému priemeru

Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov si dovoľujeme upozorniť študentov, že niektoré fakulty vypĺňajú v Žiadosti o pôžičku nesprávne časť 3B – bod týkajúci sa váženého študijného priemeru, napr. v percentách.

V zmysle vyhlášky ministerstva školstva č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4. Váženým študijným priemerom nie je percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia napriek tomu, že to niektoré fakulty uvádzajú.

Pre tých z Vás, ktorých sa táto skutočnosť týka sme pripravili tabuľku pre výpočet VŠP, aby ste aj Vy mohli doložiť splnenie kritéria na uprednostnenie - vážený študijný priemer známok za akademický rok 2018/2019.

Pre doloženie splnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2018/2019" vyplňte tabuľku pre výpočet VŠP a predložte ju spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku na adresu fondu. V prípade, ak ste už žiadosť o stabilizačnú pôžičku zaslali, stačí, ak dodatočne zašlete fondu len predmetnú tabuľku.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PÔŽIČKÁCH

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ PÔŽIČIEK

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 15. júna 2019, 15. septembra 2019, 31. októbra 2019, do 31. januára 2020 alebo do 31. marca 2020) a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
 2. stanovenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods.3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a ,
 3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Na poskytnutie stabilizačnej pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ/ NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

Fond zverejní na webovom sídle v sekcii Schválenie pôžičiek do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku, zoznam schválených stabilizačných pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu stabilizačnú pôžičku neschválila.

Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie stabilizačnej pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených stabilizačných pôžičiek a vyzve ho, aby návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke podpísal a doručil fondu späť v lehote určenej fondom v sprievodnom liste k zmluve o stabilizačnej pôžičke. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených stabilizačných pôžičiek.

Ak podpísaná zmluva o stabilizačnej pôžičke nebude doručená späť v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy o stabilizačnej pôžičke nedošlo a stabilizačná pôžička nebude žiadateľovi poskytnutá.

POSTUP PRI PODPISOVANÍ ZMLUVY O PÔŽIČKE

Podpis dlžníka na zmluve o stabilizačnej pôžičke musí byť úradne osvedčený (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Ak je podpis dlžníka osvedčený vo forme „uznal podpis za vlastný“, je nevyhnutné, aby k takémuto podpisu bol doplnený aj dátum kedy daná osoba podpis vykonala.

Dlžník môže na uzatvorenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o stabilizačnej pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o stabilizačnej pôžičke za neplatnú. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle fondu v časti Dokumenty. Podpis dlžníka na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Získanie stabilizačnej pôžičky nie je podmienené ručením tretích osôb.

POSTUP PRI OPRAVE CHÝB NA ZMLUVE O STABILIZAČNEJ PÔŽIČKE

Ak ste pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke zistili chyby v predtlačenom texte alebo ste sa pomýlili pri samotnom vypĺňaní Vašich údajov, postupujte pri oprave chýb podľa tohto návodu.

NAJČASTEJŠIE CHYBY V ŽIADOSTIACH O PÔŽIČKU PRE ŠTUDENTOV

Na základe skúseností pri predkladaní žiadostí o študentskú pôžičku, najčastejšie a najzávažnejšie nedostatky a chyby vyskytujúce sa v predložených žiadostiach o pôžičku sú:

 • nepredloženie celej žiadosti o pôžičku (najmä predloženie iba prvej strany),
 • nevyplnenie celej žiadosti o pôžičku (údaje vyžadované zákonom – najmä dátum narodenia a kontaktné údaje),
 • predloženie žiadateľom nepodpísanej žiadosti o pôžičku,
 • nevyplnenie povinných polí žiadosti o pôžičku (požadovaná doba splatnosti, ročník a forma štúdia, dátum zápisu do ročníka, predpokladaný dátum štátnej skúšky a pod.),
 • nepredloženie príloh v prípade uplatnenia kritérií na uprednostnenie žiadateľa,
 • upravovanie a dopĺňanie predtlačených údajov štandardizovaného tlačiva žiadosti o pôžičku zo strany žiadateľa, resp. študijného oddelenia (najmä dopisovanie rôznych skutočností, či preškrtávanie textu),
 • skorší dátum potvrdenia žiadosti na študijnom oddelení ako dátum reálneho zápisu.

Záujemcov o stabilizačnú pôžičku upozorňujeme, aby si pred predložením žiadosti o stabilizačnú pôžičku pozorne prečítali Oznam a predišli tak vyradeniu nimi predloženej žiadosti o stabilizačnú pôžičku z dôvodu nedodržania stanovených podmienok.

V prípade, ak ste zistili, že Vami predložená žiadosť o stabilizačnú pôžičku nespĺňa požadované podmienky, resp. obsahuje chyby (napr. aj vyššie uvedené), môžete ju predložiť opätovne so sprievodným listom, ktorým stiahnete pôvodnú žiadosť o stabilizačnú pôžičku a nahradíte ju novou. V prípade, ak predložíte viac žiadostí o stabilizačnú pôžičku v rámci jedného termínu, posudzovaná bude žiadosť o stabilizačnú pôžičku doručená ako posledná.