info@fnpv.sk   02/59 104 201  Ut, St, Št: 08:30 - 15:00
   
 

Schválené žiadosti o stabilizačnú pôžičku

Nižšie nájdeš zoznamy stabilizačných pôžičiek, ktoré boli schválené v jednotlivých rokoch.

2021/20222020/20212019/20202018/2019

 Schválené stabilizačné pôžičky 

Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 31. marca 2022)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2022

 

 

V prípade, ak sa tvoje meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí tvoji menovci, prosím, KONTAKTUJ NÁS 

  

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE MI BOLA PÔŽIČKA SCHVÁLENÁ?

V prípade, že si svoje meno našiel v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. V najbližších dňoch ti zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú si uviedol v žiadosti, návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu so sprievodným listom, v ktorom nájdeš podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ ti zmluva nebude doručená najneskôr do 11. mája 2022, prosím, kontaktuj nás

 

AKO TO CELÉ PREBIEHALO (IV. TERMÍN DO 31. marca 2022)?

Štvrtý termín na predkladanie žiadostí v akademickom roku 2021/2022 bol stanovený do 31. marca 2022. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") do stanoveného termínu doručených 49 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 196 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. marca 2022 bola 1 187 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek v troch etapách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods.3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku radou fondu.

Následne v čase od 1. apríla 2022 do 25. apríla 2022 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2021/2022. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. marca 2022, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu následne schválila dňa 26. apríla 2022 schválila 45 žiadostí v celkovej sume 180 000 eur a neschválila 4 žiadostí v celkovej sume 16 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek.

   

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 1
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 0
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 23 

PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O PÔŽIČKU DORUČENÝCH DO 31. januára 2022

V treťom termíne na doručenie žiadostí do 31. januára 2022 bolo fondu celkovo doručených 64 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 256 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačnú pôžičky doručených do 31. januára 2022 bol 1 411 000 eur.

Dňa 1. marca 2022 rada fondu schválila 60 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 240 000 eur a neschválila 4 žiadosti v celkovej sume 16 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 31. januára 2022)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2022

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 0
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 42 

 

PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O PÔŽIČKU DORUČENÝCH DO 31. októbra 2021

V druhom termíne na doručenie žiadostí do 31. októbra 2021 bolo fondu celkovo doručených 289 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 1 156 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačnú pôžičky doručených do 31. októbra 2021 bol 2 216 000 eur.

Dňa 25. októbra 2021 rada fondu schválila 265 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 1 060 000 eur a neschválila 24 žiadosti v celkovej sume 96 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

 Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 31. októbra 2021)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2021

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2021

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 10 
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 17 
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 7
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 210 
  

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2021

V prvom termíne na doručenie žiadostí do 15. septembra 2021 bolo fondu celkovo doručených 105 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 420 000 eur.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačnú pôžičky doručených do 15. septembra 2021 bol 2 588 0000 eur.

Dňa 26. septembra 2021 rada fondu schválila 93 žiadostí v celkovej sume pôžičiek 372 000 eur a neschválila 12 žiadosti v celkovej sume 48 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.  

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o pôžičke je najneskôr do 29. decembra 2021.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2021

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2021

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 57 

   

SCHVÁLENÉ STABILIZAČNÉ PÔŽIČKY V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

SCHVÁLEné STABILIZAČNé PÔŽIČky V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Schválené stabilizačné pôžičky v akademickom roku 2018/2019