info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po-Pi 8:30 - 15:30
  

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku

 

AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku je možné predložiť výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom na príslušný akademický rok.

V súlade s § 13b ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosť o pôžičku doručiť do jedného z nasledujúcich termínov:

  • september 2019,
  • október 2019,
  • január 2020 alebo
  • marec 2020.

Vzhľadom na časové obmedzenie použitia a zúčtovania prostriedkov z dotácie poskytnutej fondu na stabilizačné pôžičky v roku 2019 (podľa zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sú finančné prostriedky vyčlenené len na prvá dva termíny na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku. Možnosť predloženia žiadostí o stabilizačnú pôžičku v termínoch 31. január 2020 a 31. marec 2020 je podmienená podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky medzi ministerstvom školstva a fondom na kalendárny rok 2020. Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na kalendárny rok 2020, ako aj možnosť predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku v termínoch do 31. januára 2020 a 31. marca 2020 oznámi fond samostatne.

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín
  • poštou na našu adresu
  • kuriérskou službou na našu adresu


Upozornenie: Za dátum doručenia
žiadosti o stabilizačnú pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na našu adresu, NIE deň odoslania na poštovú prepravu. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o pôžičku v lehote na to určenej. Odporúčame v prípade zasielania žiadosti o stabilizačnú pôžičku poštou alebo kuriérskou službou túto odoslať minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Pon - Str: 8:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:30 - 14:00
Termín na predloženie žiadostí
do 15. septembra 2019
do 31. októbra 2019

 

POMÔŽEME VÁM S VYPLNENÍM ŽIADOSTI

Zavolajte nám na 02 / 59 104 201

NAPÍŠTE NÁM

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a,
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek budú stanovené v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilzačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020 o ktorého zverejnení Vás budeme informovať. 

VIAC INFORMÁCIÍ