info@fnpv.sk   02/59 104 201  Ut, St, Št: 8:30-15:00
   

 AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

 

Druhý termín na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2022/2023 uplynul dňa 31. októbra 2022. 

 

V súlade s § 13b ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosť o pôžičku doručiť aj do jedného z nasledujúcich termínov:

  • 31. január 2023 alebo
  • 31. marec 2023.

Avšak vzhľadom na časové obmedzenie použitia a zúčtovania prostriedkov z dotácie poskytnutej Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") na stabilizačné pôžičky v roku 2022 (podľa zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sú finančné prostriedky vyčlenené len na prvé dva termíny na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku. Možnosť predloženia žiadostí o stabilizačnú pôžičku v termínoch 31. január 2023 a 31. marec 2023 je podmienená podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "ministerstvo školstva") a fondom na kalendárny rok 2023. Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na kalendárny rok 2023, ako aj možnosť predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku v termínoch do 31. januára  2023 a 31. marca 2023 oznámi fond samostatne.

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín
  • poštou na našu adresu
  • kuriérskou službou na našu adresu


Upozornenie: Za dátum doručenia
žiadosti o stabilizačnú pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na našu adresu, NIE deň odoslania na poštovú prepravu. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o pôžičku v lehote na to určenej. Odporúčame v prípade zasielania žiadosti o stabilizačnú pôžičku poštou alebo kuriérskou službou túto odoslať minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Ut, St, Št: 8:30 – 15:00
bližšie informácie nájdete tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  30. september
31. október
-  31. január
- 31. marec

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek sú uvedené kapitole 4. Oznamu. 

VIAC INFORMÁCIÍ