info@fnpv.sk   02/59 104 201  Ut, St, Št: 8:30-15:00
   

Kto môže požiadať o stabilizačnú pôžičku

Ak si študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a už teraz vieš, že sa po skončení štúdia chceš venovať tomuto povolaniu, potom je stabilizačná pôžička určená práve pre teba. Podaním žiadosti tak môžeš získať pôžičku, ktorú po splnení stanovených podmienok nemusíš vrátiť.

oznamžiadateľ o pôžičkuzoznam škôlVÝŠKA, ÚROČENIE, LEHOTA
prílohy k žiadosti DAlšie informácie


OZNAM O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU na AKADEMICKý ROK 2022/2023

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2022/2023 (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre stabilizačné pôžičky poskytované podľa § 13a zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“).

OZNAM

 Na poskytovanie stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2022/2023 sú na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) a fondom vyčlenené finančné prostriedky v celkovom objeme 2 373 000 eur (ako rozdiel celkovej poskytnutej dotácie, prostriedkov určených na správu fondu a prostriedkov vyplatených v treťom a štvrtom termíne na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2021/2022).

ŽIADATEĽ O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

V súlade s § 13a ods. 1 zákona o fonde môže o stabilizačnú pôžičku požiadať študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania alebo na výkon skupiny nedostatkových regulovaných povolaní zaradených do zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní na účely stabilizačnej pôžičky (ďalej len „zoznam nedostatkových regulovaných povolaní“).

Zároveň, podľa § 13a ods. 4 zákona o fonde, sa zoznam nedostatkových regulovaných povolaní zverejňuje na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) a webovom sídle fondu. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní síce identifikuje pre stabilizačné pôžičky na akademický rok 2022/2023 jedenásť nedostatkových regulovaných povolaní, avšak finančné prostriedky boli v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 404 z 5. septembra 2018 a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a fondom vyčlenené výlučne na stabilizačné pôžičky pre nedostatkové regulované povolanie „sestra“ a teda pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní pre stabilizačné pôžičky na akademický rok 2022/2023

Na základe tejto skutočnosti môžeš o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2022/2023 požiadať, len ak si študent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 

V čase podania žiadosti o stabilizačnú pôžičku musíš byť zapísaný do ročníka na I. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2022/2023 na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.

Zároveň musíš v súlade s § 13a ods. 6 zákona o fonde byť: 

 • občanom Slovenskej republiky alebo
 • v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • občanom Európskej  únie,  ktorý  má  právo  na  trvalý  pobyt  na  území  Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom, alebo
 • osobou, ktorej bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko a ktorá študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky.

Stabilizačná pôžička ti nebude poskytnutá, ak ti už v minulosti bolo poskytnutých šesť stabilizačných pôžičiek. Stabilizačná pôžička ti taktiež nebude poskytnutá, ak si v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo si podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL A UNIVERZÍT

Ak si študentom na slovenskej vysokej škole, o stabilizačnú pôžičku môžeš požiadať iba ak si študentom študijného odboru ošetrovateľstvo na nasledovných fakultách / vysokých školách:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdiíSLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

Fakulta zdravotníctva v Banskej BystriciUNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Jesseniova lekárska fakulta v Martine
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Fakulta zdravotníckych odborov


TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Fakulta zdravotníctvaTRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva


UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Lekárska fakulta

 


KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta zdravotníctvaVYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE

 

Ak študuješ na zahraničnej vysokej škole, môžeš o stabilizačnú pôžičku požiadať iba ak si študent študijného odboru ošetrovateľstvo alebo ekvivalentného študijného odboru, ktorý je podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavený na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

 

VÝŠKA, ÚROČENIE A LEHOTA SPLATNOSTI stabilizačnej pôžičky

Výška stabilizačnej pôžičky je 4 000 eur.

Úroková sadzba pre stabilizačné pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2022/2023 je stanovená na 3,5% p.a.

Minimálna lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky je 5 rokov.
Maximálna lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky je 10 rokov.

Stabilizačná pôžička nie je účelovo viazaná.

Bližšie informácie k výške stabilizačnej pôžičky, úročeniu a lehote splatnosti sa nachádzajú v časti 3.2. a 3.3 Oznamu.

 

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O stabilizačnú PÔŽIČKU

Spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku predkladáš aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku spolu s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 13a zákona o fonde.

Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5.1 Oznamu bude znamenať tvoje vylúčenie z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o stabilizačnú pôžičku.

Prílohy žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré podľa kapitoly 3.5 Oznamu musia byť predložené ako originál je možné doručiť:

 • v listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou v uzavretej obálke na adresu fondu alebo
 • v elektronickej podobe priložením súboru vo formáte *.pdf. Každý z takýchto dokumentov však musí byť opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby zaručenou konverziou z listinného originálu notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou),

V prípade, ak prílohy nezasielate spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku, priložte k takýmto prílohám sprievodný list s Vašimi identifikačnými údajmi. Uvedené platí, aj keď zasielate prílohy k žiadosti o stabilizačnú pôžičku elektronicky.

Prílohy žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré sa podľa kapitoly 3.5 Oznamu nevyžadujú v origináli je možné doručiť

 • v listinnej podobe ako neosvedčené kópie alebo
 • v elektronickej podobe ako scan / fotografia v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

V prípade, ak prílohy nezasielate spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku, priložte k takýmto prílohám sprievodný list s Vašimi identifikačnými údajmi. Uvedené platí, aj keď zasielate prílohy k žiadosti o stabilizačnú pôžičku elektronicky.

V prípade, ak predkladáš žiadosť o stabilizačnú pôžičku opakovane v rámci jedného termínu, nemusiš opätovne prikladať prílohy, ktoré si už raz zaslal, pokiaľ boli správne.
V prípade, ak si v minulosti už žiadosť o stabilizačnú pôžičku predložil, nemusíš opätovne predkladať niektoré prílohy /dokumenty, ktoré sú z časového hľadiska nemenné, pričom o tejto skutočnosti informuj fond napr. formou sprievodného listu k žiadosti o stabilizačnú pôžičku. Bližšie informácie nájdeš v kapitole 3.5 Oznamu.

 

Bližšie informácie k váženému študijnému priemeru

Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov upozorňujeme, že niektoré fakulty vypĺňajú v žiadosti o stabilizačnú pôžičku nesprávne časť 3B – bod týkajúci sa váženého študijného priemeru, napr. v percentách.

V zmysle vyhlášky ministerstva školstva č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4. Váženým študijným priemerom nie je percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia napriek tomu, že to niektoré fakulty uvádzajú.

Pre tých z Vás, ktorých sa táto skutočnosť týka sme pripravili tabuľku pre výpočet VŠP, aby si aj ty mohol doložiť splnenie kritéria na uprednostnenie - vážený študijný priemer známok za akademický rok 2021/2022.

Pre doloženie splnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2021/2022" vyplň tabuľku pre výpočet VŠP a predlož ju spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku. V prípade, ak si už žiadosť o stabilizačnú pôžičku zaslal stačí, ak dodatočne zašleš fondu len predmetnú tabuľku.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ stabilizačných PÔŽIČIEK

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 30. septembra, 31. októbra, 31. januára alebo do 31. marca akademického roku, na ktorý sa vzťahujú) a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

 1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
 2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods.3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
 3. schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku radou fondu.

Na poskytnutie stabilizačnej pôžičky z fondu nie je právny nárok. Stabilizačná pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

 Bližšie informácie sa nájdeš v kapitole 4. Oznamu.

 

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ/ NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

Fond zverejní na tomto webovom sídle v sekcii Schválené stabilizačné pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku, zoznam schválených stabilizačných pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu stabilizačnú pôžičku neschválila.

 

Ak ti bude stabilizačná pôžička schválená, fond ti zašle zmluvu o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch:

 • jeden rovnopis určený pre teba,
 • jeden rovnopis určený pre fond

ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených stabilizačných pôžičiek. Fond zmluvu o stabilizačnej pôžičke zasiela na adresu trvalého pobytu alebo na korešpondenčnú adresu, ak bola v žiadosti o pôžičku uvedená

Po doručení podpíšeš obidva rovnopisy zmluvy o stabilizačnej pôžičke, pričom podpisy na obidvoch rovnopisoch musia byť úradne osvedčené. Následne obidva rovnopisy zašleš späť na adresu fondu poštou, kuriérskou službou alebo odovzdáš osobne v sídle fondu v čase úradných hodín. V prípade zasielania poštou odporúčame zvoliť formu doporučenej zásielky. Obidva rovnopisy zmluvy o stabilizačnej pôžičke musia byť doručené späť fondu v lehote určenej v sprievodnom liste k zmluve o stabilizačnej pôžičke.

Ak podpísaná zmluva o stabilizačnej pôžičke nebude doručená späť fondu v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy o stabilizačnej pôžičke nedošlo a stabilizačná pôžička ti nebude poskytnutá.

 

POSTUP PRI PODPISOVANÍ ZMLUVY O stabilizačnej PÔŽIČKE

Tvoj podpis na obidvoch rovnopisoch zmluvy o stabilizačnej pôžičke musí byť úradne osvedčený (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Na uzatvorenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke môžeš splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o stabilizačnej pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o stabilizačnej pôžičke za neplatnú. Vzor plnomocenstva je k dispozícii na webovom sídle fondu v časti Dokumenty. Tvoj podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Získanie stabilizačnej pôžičky nie je podmienené ručením tretích osôb.

 

POSTUP PRI OPRAVE CHÝB v ZMLUVE O STABILIZAČNEJ PÔŽIČKE

Ak si pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke zistil chyby v predtlačenom texte alebo si sa pomýlil pri samotnom vypĺňaní tvojich údajov, postupuj pri oprave chýb podľa tohto návodu.

Upozornenie: Opravu chýb v zmluve o stabilizačnej pôžičke je nevyhnutné vykonať na obidvoch rovnopisoch tak, aby si aj ty aj fond mal k dispozícii totožné znenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke.