info@fnpv.sk                 02/59 104 201                zrušené
   

Kto môže požiadať o stabilizačnú pôžičku

Ak si študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a už teraz vieš, že sa po skončení štúdia chceš venovať tomuto povolaniu, potom je stabilizačná pôžička určená práve pre teba. Podaním žiadosti tak môžeš získať pôžičku, ktorú po splnení stanovených podmienok nemusíš vrátiť.

oznamžiadateľ o pôžičkuzoznam škôlVÝŠKA, ÚROČENIE, LEHOTA
prílohy k žiadosti DAlšie informácie


OZNAM O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU na AKADEMICKý ROK 2020/2021

Oznam o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2020/2021 (ďalej len „Oznam“) stanovuje základný rámec pre stabilizačné pôžičky poskytované podľa § 13a zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“).

OZNAM

 

ŽIADATEĽ O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

V súlade s § 13a ods. 1 zákona o fonde môže o stabilizačnú pôžičku požiadať študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania alebo na výkon skupiny nedostatkových regulovaných povolaní zaradených do zoznamu nedostatkových regulovaných povolaní na účely stabilizačnej pôžičky (ďalej len „zoznam nedostatkových regulovaných povolaní“).

Zároveň, podľa § 13a ods. 4 zákona o fonde, sa zoznam nedostatkových regulovaných povolaní zverejňuje na webovom sídle ministerstva školstva a webovom sídle fondu. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní zverejnilo ministerstvo školstva dňa 3. augusta 2020. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní síce identifikuje pre stabilizačné pôžičky na akademický rok 2020/2021 desať nedostatkových regulovaných povolaní, avšak finančné prostriedky boli v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 404 z 5. septembra 2018 a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a fondom vyčlenené výlučne na stabilizačné pôžičky pre nedostatkové regulované povolanie „sestra“ a teda pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní pre stabilizačné pôžičky na akademický rok 2020/2021

Na základe tejto skutočnosti môžeš o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2020/2021 požiadať, len ak si študent bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 

V čase podania žiadosti o stabilizačnú pôžičku musíš byť zapísaný do ročníka na I. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2020/2021 na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.

Zároveň musíš v súlade s § 13a ods. 6 zákona o fonde spĺňať nasledovné požiadavky: 

  • byť občanom Slovenskej republiky alebo
  • byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
  • byť občanom Európskej  únie,  ktorý  má  právo  na  trvalý  pobyt  na  území  Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom.

Taktiež musíš spĺňať aj požiadavky bližšie definované v časti 3.1. Oznamu.

Stabilizačná pôžička ti nebude poskytnutá, ak ti už v minulosti bolo poskytnutých šesť stabilizačných pôžičiek. Stabilizačná pôžička ti taktiež nebude poskytnutá, ak si v oddlžení konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo si podal návrh na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

 

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL A UNIVERZÍT

Ak si študentom na slovenskej vysokej škole, o stabilizačnú pôžičku môžeš požiadať iba ak si študentom študijného odboru ošetrovateľstvo na nasledovných fakultách / vysokých školách:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdiíSLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

Fakulta zdravotníctva v Banskej BystriciUNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Jesseniova lekárska fakulta v Martine
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE

Fakulta zdravotníckych odborov


TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Fakulta zdravotníctvaTRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva


UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Lekárska fakulta

 


KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta zdravotníctvaVYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE

 

Ak študuješ na zahraničnej vysokej škole, môžeš o stabilizačnú pôžičku požiadať iba ak si študent študijného odboru ošetrovateľstvo alebo ekvivalentného študijného odboru, ktorý je podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavený na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.

 

VÝŠKA, ÚROČENIE A LEHOTA SPLATNOSTI stabilizačnej pôžičky

Výška stabilizačnej pôžičky je 2 000 eur.

Úroková sadzba pre stabilizačné pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2020/2021 je stanovená na 3% p.a.

Minimálna lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky je 5 rokov.
Maximálna lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky je 10 rokov.

Stabilizačná pôžička nie je účelovo viazaná.

Bližšie informácie k výške stabilizačnej pôžičky, úročeniu a lehote splatnosti sa nachádzajú v časti 3.2. a 3.3 Oznamu.

 

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O stabilizačnú PÔŽIČKU

Spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku predkladáš aj jednotlivé povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa bližšie definované v časti 3.5 Oznamu. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku spolu s jednotlivými prílohami slúžia pre uplatnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa v prípade, že fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie stabilizačných pôžičiek všetkým žiadateľom, ktorí podali žiadosť o stabilizačnú pôžičku a spĺňajú podmienky podľa § 13a zákona o fonde.

Niektoré prílohy môže nahradiť aj potvrdenie vysokej školy priamo na tlačive žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

Upozornenie: Nepredloženie povinných príloh definovaných v časti 3.5.1 Oznamu bude znamenať tvoje vylúčenie z ďalšieho procesu posudzovania predložených žiadostí o stabilizačnú pôžičku.

Bližšie informácie k váženému študijnému priemeru

Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov upozorňujeme, že niektoré fakulty vypĺňajú v žiadosti o stabilizačnú pôžičku nesprávne časť 3B – bod týkajúci sa váženého študijného priemeru, napr. v percentách.

V zmysle vyhlášky ministerstva školstva č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia, vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4. Váženým študijným priemerom nie je percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia napriek tomu, že to niektoré fakulty uvádzajú.

Pre tých z Vás, ktorých sa táto skutočnosť týka sme pripravili tabuľku pre výpočet VŠP, aby si aj ty mohol doložiť splnenie kritéria na uprednostnenie - vážený študijný priemer známok za akademický rok 2019/2020.

Pre doloženie splnenia kritéria „vážený študijný priemer známok za akademický rok 2019/2020" vyplň tabuľku pre výpočet VŠP a predlož ju spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku. V prípade, ak si už žiadosť o stabilizačnú pôžičku zaslal stačí, ak dodatočne zašleš fondu len predmetnú tabuľku.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ stabilizačných PÔŽIČIEK

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (do 15. septembra, 31. októbra, 31. januára alebo do 31. marca akademického roku, na ktorý sa vzťahujú) a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods.3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku radou fondu.

Na poskytnutie stabilizačnej pôžičky z fondu nie je právny nárok. Stabilizačná pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

 

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ/ NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

Fond zverejní na tomto webovom sídle v sekcii Schválené stabilizačné pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku, zoznam schválených stabilizačných pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu stabilizačnú pôžičku neschválila.

Priebeh schvaľovacieho procesu žiadostí doručených v druhom termíne (do 31. októbra 2020)

 

Ak ti bola stabilizačná pôžička schválená, fond ti zašle návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených stabilizačných pôžičiek a vyzve ťa, aby si návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke podpísal a doručil fondu späť v lehote určenej fondom v sprievodnom liste k zmluve o stabilizačnej pôžičke. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených stabilizačných pôžičiek.

Ak podpísaná zmluva o stabilizačnej pôžičke nebude doručená späť fondu v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy o stabilizačnej pôžičke nedošlo a stabilizačná pôžička ti nebude poskytnutá.

 

POSTUP PRI PODPISOVANÍ ZMLUVY O stabilizačnej PÔŽIČKE

Tvoj podpis na zmluve o stabilizačnej pôžičke musí byť úradne osvedčený (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Ak je tvoj podpis osvedčený vo forme „uznal podpis za vlastný“, je nevyhnutné, aby k takémuto podpisu bol doplnený aj dátum, kedy si zmluvu o stabilizačnej pôžičke skutočne podpísal.

Na uzatvorenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke môžeš splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o stabilizačnej pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o stabilizačnej pôžičke za neplatnú. Vzor plnomocenstva je k dispozícii na webovom sídle fondu v časti Dokumenty. Tvoj podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Získanie stabilizačnej pôžičky nie je podmienené ručením tretích osôb.

 

POSTUP PRI OPRAVE CHÝB NA ZMLUVE O STABILIZAČNEJ PÔŽIČKE

Ak si pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke zistil chyby v predtlačenom texte alebo si sa pomýlil pri samotnom vypĺňaní tvojich údajov, postupuj pri oprave chýb podľa tohto návodu.