info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

Zmluvné podmienky a splácanie

Nižšie nájdeš v stručnosti uvedené základné zmluvné podmienky týkajúce sa oznamovacích povinností, splácania stabilizačnej pôžičky, odkladov splátok stabilizačnej pôžičky či odpisov poskytnutej stabilizačnej pôžičky. Detailný popis všetkých zmluvných podmienok nájdeš v príslušných ustanoveniach tvojej zmluvy o stabilizačnej pôžičke

Základné povinnosti Splácanie úročenie lehota splatnosti výška splátok, spôsob úhrady  zúčtovacie dáta Upomienky Mimoriadne splátky Predčasné splatenie ODKLADY SPLÁTOK Odpis istiny Sankcie

základné povinnosti 

Tvojou základnou povinnosťou vyplývajúcou zo zmluvy o stabilizačnej pôžičke je oznamovacia povinnosť vo vzťahu k akejkoľvek skutočnosti súvisiacej so zmenou štúdia, zmenou vo výkone nedostatkového regulovaného povolania, či zmenou tvojich osobných údajov. Za zanedbanie oznamovacej povinnosti má fond právo uplatňovať si poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.
Pri komunikácii s fondom si povinný okrem mena a priezviska uvádzať aj špeciálny identifikačný kód, ktorým môže byť napr. posledné štvorčíslie rodného čísla, číslo zmluvy o stabilizačnej pôžičke, tvoje poradové číslo uvedené v pravom hornom rohu zmluvy o stabilizačnej pôžičke a na každej korešpondencii, ktorú ti fond zasiela alebo iný jednoznačný identifikačný kód.

 

1. Povinnosť oznámiť a zdokladovať zmeny v štúdiu 

Každú zmenu v štúdiu si povinný fondu oznámiť a predložiť príslušný doklad do 14 dní od vzniku danej skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch:
 • riadne skončenie vysokoškolského štúdia,
 • akékoľvek iné skončenie vysokoškolského štúdia (zanechanie štúdia, neskončenie štúdia v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia - nadštandardnú dĺžku štúdia, vylúčenie zo štúdia a zrušenie študijného programu),
 • prerušenie štúdia,
 • prestup na inú fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty,
 • zmena študijného programu.
Príslušný doklad o zmene v štúdiu zašli elektronicky na emailovú adresu fondu info@fnpv.sk alebo poštou na adresu fondu. Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú z príslušných ustanovení tvojej zmluvy o stabilizačnej pôžičke.

 

2. Povinnosť oznámiť a zdokladovať zmeny vo vykonávaní nedostatkového regulovaného povolania

Každú zmenu vo vykonávaní nedostatkového regulovaného povolania si povinný fondu oznámiť a predložiť príslušný doklad do 14 dní od vzniku danej skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch:
 • ukončenie vykonávania nedostatkového regulovaného povolania,
 • prerušenie vykonávania nedostatkového regulovaného povolania napr. z dôvodu materskej/rodičovskej dovolenky, výkonu verejnej funkcie,
 • zmenu pracovného zaradenia,
 • zmenu zamestnávateľa bez ohľadu na to, či došlo k prerušeniu výkonu nedostatkového regulovaného povolania alebo či došlo k zmene pracovného zaradenia.
Príslušný doklad o zmene vo vykonávaní nedostatkového regulovaného povolania zašli elektronicky na emailovú adresu info@fnpv.sk alebo poštou na adresu fondu. O ďalšom postupe v prípade zmeny vo vykonávaní nedostatkového regulovaného povolania ťa budeme informovať po doručení daného dokladu. Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú z príslušných ustanovení tvojej zmluvy o stabilizačnej pôžičke.

 

3. Povinnosť oznámiť zmenu osobných údajov

Zmenu tvojich osobných údajov si povinný fondu oznámiť a predložiť vyplnené tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o stabilizačnej pôžičke do 14 dní od vzniku danej skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch:
 • zmena mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy alebo
 • zmena kontaktných údajov (emailovej adresy, telefónneho čísla).

Tlačivo Žiadosť o zmenu a doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o stabilizačnej pôžičke zašli elektronicky na emailovú adresu info@fnpv.sk alebo poštou na adresu fondu. Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú z príslušných ustanovení tvojej zmluvy o stabilizačnej pôžičke.

 

4. Povinnosti počas lehoty splatnosti

Počas lehoty splatnosti si povinný predovšetkým splácať svoju stabilizačnú pôžičku, pričom jej splatnosť začína stratou statusu študenta a uplynutím zákonných odkladov. V súvislosti so splácaním stabilizačnej pôžičky si povinný:

 • dodržiavať zmluvne stanovenú lehotu splatnosti mesačnej splátky stabilizačnej pôžičky , t.j. mesačné splátky stabilizačnej pôžičky uhrádzať tak, aby boli pripísané na účet fondu najneskôr 25. dňa v kalendárnom mesiaci,
 • dodržiavať stanovenú výšku mesačnej splátky stabilizačnej pôžičky,
 • uvádzať variabilný symbol, ktorým je tvoje rodné číslo.

Bližšie informácie o splácaní stabilizačnej pôžičky a odkladoch splátok sú uvedené nižšie.

 

Splácanie stabilizačnej pôžičky

Prvá splátka stabilizačnej pôžičky je splatná mesiacom nasledujúcim po uplynutí odkladov splátok podľa §13d ods. 3 zákona o fonde (bližšie informácie o odkladoch splátok sú uvedené nižšie). Od tohto mesiaca ti vzniká povinnosť začať uhrádzať splátky stabilizačnej pôžičky (napr. odklad splátok končí v júli, prvú splátku uhradíš v auguste).
Stabilizačnú pôžičku si povinný splácať v zmysle zmluvy o stabilizačnej pôžičke tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Úhradu ti odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.
K istine stabilizačnej pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.
Upozornenie: Ak si už skončil jedno vysokoškolské štúdium druhého stupňa (študenti, ktorí študujú druhú vysokú školu) prvá splátka pôžičky je splatná mesiacom nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Vám bola pôžička poskytnutá, t. j. týmto mesiacom si povinný začať uhrádzať splátky pôžičky a zároveň nemáš nárok na odklad splátok podľa §13 ods. 3 zákona o fonde.

 

Úročenie stabilizačnej pôžičky

Stabilizačná pôžička sa úročí úrokovou sadzbou:

 

Úroková sadzba uvedená na prvej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke sa zvyšuje:
 • o 2 % ročne počas obdobia, kedy si v omeškaní so splácaním stabilizačnej pôžičky o viac ako dve splátky,
 • o 2 % ročne počas trvania závažného porušenia zmluvy o stabilizačnej pôžičke, ak k tomuto porušeniu došlo počas obdobia, kedy si povinný stabilizačnú pôžičku splácať.

 

Lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky

Lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky (doba, počas ktorej si povinný stabilizačnú pôžičku splácať) je v zmluve o stabilizačnej pôžičke doplnená na základe požadovanej lehoty splatnosti uvedenej v žiadosti o stabilizačnú pôžičku.
Lehotu splatnosti stabilizačnej pôžičky si môžeš zvoliť na žiadosti o stabilizačnú pôžičku, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna lehota splatnosti je 10 rokov.
Lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola stabilizačná pôžička poskytnutá.
Lehota splatnosti je rovnaká a vzťahuje sa aj na celkové nesplatené stabilizačné pôžičky v prípade, že si v minulosti s fondom uzatvoril viac zmlúv o stabilizačnej pôžičke.
Počas odkladu splátok podľa §13d ods. 3 zákona o fonde lehota splatnosti neplynie a stabilizačná pôžička sa neúročí.
Počas osobitného odkladu splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie, stabilizačná pôžička sa úročí a si povinný splácať len úroky z istiny.
Ak si už skončil jedno vysokoškolské štúdium druhého stupňa a študuješ druhú vysokú školu, lehota splatnosti začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ti bola stabilizačná pôžička poskytnutá, t.j. týmto mesiacom si povinný začať uhrádzať splátky stabilizačnej pôžičky a zároveň nemáš nárok na odklad splátok podľa §13d ods. 3 zákona o fonde.
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti stabilizačnej pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti, najviac však na 20 rokov.

 

Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok stabilizačnej pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky stabilizačnej pôžičky, výšky nesplatených stabilizačných pôžičiek poskytnutých v minulosti a lehoty splatnosti a je uvedená na prvej strane tvojej zmluvy o stabilizačnej pôžičke.
Splátky stabilizačnej pôžičky si povinný poukazovať mesačne na bežný účet fondu uvedený na prvej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke tak, aby boli pripísané na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje. Úhradu ti odporúčame vykonať najneskôr do 20. dňa v mesiaci.

 

Splátky stabilizačnej pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostným prevodom na účet fondu a/alebo,
 • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môžeš vykonať iba jednu hotovostnú platbu v maximálnej výške 300 eur.

 

Pri uhrádzaní splátok stabilizačnej pôžičky si povinný uvádzať variabilný symbol, ktorým je tvoje rodné číslo. V prípade, ak variabilný symbol neuvedieš a splátku nebude možné žiadnym iným spôsobom identifikovať, bude takáto splátka vrátená na účet,  z ktorého bola poukázaná a bude ti zaslaná upomienka na úhradu nedoplatku na mesačných splátkach stabilizačnej pôžičky.

 

Zúčtovacie dáta

IBAN: SK07 8180 0000 0070 0062 6240
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA
Variabilný symbol: rodné číslo dlžníka
Konštantný symbol: 0558

 

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15

 

Upomienky

V prípade nesplácania stabilizačnej pôžičky, fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu stabilizačnej pôžičky súdnou cestou, ale v tvojom záujme najskôr zasiela viacero upomienok.
Fond je oprávnený, nie však povinný, zaslať upomienku aj v prípade, ak si v omeškaní so zaplatením menej ako troch splátok stabilizačnej pôžičky.

 

Mimoriadne splátky

Stabilizačnú pôžičku si povinný splácať v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky stabilizačnej pôžičky uvedená na prvej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke (riadne splátky).
Splácať stabilizačnú pôžičku môžeš aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t.j. mimoriadnymi splátkami. Ak začneš splácať stabilizačnú pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka stabilizačnej pôžičky, takáto predčasná splátka je taktiež klasifikovaná ako mimoriadna.
Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu nedoplatku, sa považuje za mimoriadnu splátku.

 

Predčasné splatenie pôžičky

Kedykoľvek po poskytnutí stabilizačnej pôžičky si oprávnený splatiť celý zostatok stabilizačnej pôžičky aj jednorázovo, tzv. predčasné splatenie stabilizačnej pôžičky.
Ak sa rozhodneš celý zostatok stabilizačnej pôžičky predčasne splatiť stačí, ak sa informuješ o presnom zostatku stabilizačnej pôžičky emailom, ktorý zašleš na emailovú adresu príslušného referenta. Za predčasné splatenie stabilizačnej pôžičky si fond neúčtuje žiadne poplatky.
Fond o zostatku stabilizačnej pôžičky na účely predčasného splatenia informuje výlučne na základe žiadosti zaslanej emailom alebo poštou. Telefonicky poskytnutá informácia o zostatku stabilizačnej pôžičky má len informatívny charakter.

 

Odklady splátok

1. Odklad splátok podľa § 13D ods. 3 zákona o fonde

Odklad splátok podľa §13d ods. 3 písm. a) až d) zákona o fonde sa vzťahuje len na študentov, ktorí ešte nemajú ukončené iné vysokoškolské štúdium II. stupňa.
Počas odkladu splátok podľa §13d ods. 3 zákona o fonde lehota splatnosti neplynie, stabilizačná pôžička sa neúročí a stabilizačnú pôžičku nie si povinný splácať. Bližšie informácie o odklade splátok podľa §13d ods. 3 zákona o fonde sú uvedené v čl. VII zmluvy o stabilizačnej pôžičke.

 

Na tento odklad splátok máš nárok:
a) z dôvodu štúdia
 • ak si študentom vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neskončil si ešte vysokoškolské štúdium druhého stupňa,
 • počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského štúdia v prvom stupni,
 • počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského štúdia v druhom stupni,
 • počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia, ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom alebo druhom stupni.
Odklad splátok z dôvodu štúdia je možný celkovo najviac na sedem rokov, pričom nemusí ísť o súvislých sedem rokov. 
Odklad splátok z dôvodu štúdia ti poskytneme, ak predložíš:
 • žiadosť o stabilizačnú pôžičku alebo
 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie o návšteve školy - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a
  • preklad potvrdenia o návšteve školy a čestné prehlásenie k prekladu - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku). 

 

b) z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky, na výkon ktorého si sa pripravoval štúdiom, v zmysle prílohy k zmluve o stabilizačnej pôžičke (v prípade ak si bol študentom ošetrovateľstva a žiadosť o stabilizačnú pôžičku ti bola schválená v akademických rokoch 2018/2019 až 2022/2023, ide o výkon povolania „sestra“).

Odklad splátok z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky ti poskytneme, ak predložíš:

 • potvrdenie zamestnávateľa o vzniku a trvaní pracovného pomeru a preukazujúce výkon nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a
 • na potvrdení zamestnávateľa vyznačíš, že žiadaš o odklad splátok pôžičky.

Odklad splátok z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania sa poskytuje vždy na jeden rok a je možné o tento odklad splátok žiadať opakovane počas trvania výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

 

c) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky 
 • ak z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku prerušíš vysokoškolské štúdium alebo výkon nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky a zároveň
 • písomne oznámiš fondu nástup na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku a požiadaš o odklad splátok najneskôr do dvoch mesiacov od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky. 
Odklad splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov. 

Odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ti poskytneme, ak predložíš:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok najneskôr do dvoch mesiacov od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia alebo
  • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a rodný list dieťaťa - kópia a
  • potvrdenie o prerušení štúdia alebo potvrdenie zamestnávateľa o prerušení výkonu nedostatkového regulovaného povolania (kópia) a
  • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku). 

d) z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy

 • ak z dôvodu nástupu na dobrovoľnú vojenskú prípravu prerušíš vysokoškolské štúdium alebo výkon nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky a zároveň
 • písomne oznámiš fondu nástup na dobrovoľnú vojenskú prípravu a požiadaš o odklad splátok najneskôr do dvoch mesiacov od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

Odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, vrátane prípadného trvania nariadenia výkonu mimoriadnej služby. 

Odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy ti poskytneme, ak predložíš:
 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok najneskôr do dvoch mesiacov od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania a
 • povinnú prílohu:
  • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a
  • potvrdenie o prerušení štúdia alebo potvrdenie zamestnávateľa o prerušení výkonu nedostatkového regulovaného povolania (kópia) a
  • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku). 

 

Odklad splátok sa vykoná v prípade, ak bude spĺňať všetky stanovené podmienky, a to mesiacom, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok za podmienky, že žiadosť o odklad splátok bude fondu doručená do termínu splatnosti riadnej mesačnej splátky, t.j. do 25. dňa v mesiaci.
V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu splátok, dôvod na predĺženie odkladu splátok), si povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad  a v prípade, ak dôvod odkladu splátok stále trvá aj žiadosť o odklad splátok. Na základe predložených dokladov fond upraví dĺžku odkladu splátok. 
V prípade, že ti bol odklad splátok z dôvodu štúdia povolený na základe samostatnej žiadosti o odklad splátok a v časti 3B žiadosti o stabilizačnú  pôžičku budeš mať uvedený iný predpokladaný dátum štátnej skúšky ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

 

Žiadosť o odklad splátok vrátane príloh je možné doručiť v listinnej podobe na adresu fondu alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu príslušného referenta, pričom:

 1. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako originál je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako originál, osvedčenú kópiu alebo listinu vzniknutú zaručenou konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou) alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).
 2. prílohy žiadosti o odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako kópia je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok) ako obyčajnú kópiu alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o odklad splátok zaslanou elektronicky) ako scan / fotografiu v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám. 

 

2. Osobitný odklad splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde

Ak už plynie lehota splatnosti tvojej stabilizačnej pôžičky (obdobie, kedy máš povinnosť splácať stabilizačnú pôžičku) a nemáš nárok na odklad splátok podľa §13d ods. 3 zákona o fonde, môžeš požiadať aj o tzv. osobitný odklad splátok.

Počas osobitného odkladu splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie, stabilizačná pôžička sa úročí a si povinný uhrádzať iba úroky z istiny. Bližšie informácie o osobitnom odklade splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde sú uvedené v čl. VIII zmluvy o stabilizačnej pôžičke.

 

Na osobitný odklad splátok máš nárok:

a) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky

Obdobie osobitného odkladu splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. 

Osobitný odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ti poskytneme, ak predložíš:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia alebo
  • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia a rodný list dieťaťa - kópia.

 

b) z dôvodu evidencie príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie 

Obdobie odkladu splátok z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba osobitného odkladu splátok nesmie presiahnuť šesť mesiacov. 

Osobitný odklad splátok z dôvodu evidovania príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie ti poskytneme, ak predložíš:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia. 

 

c) z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy 

Osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na celé obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj na celé prípadné trvanie nariadenia výkonu mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy ti poskytneme, ak predložíš:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy - originál, nie starší ako 30 dní / osvedčená kópia.

 

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o osobitný odklad splátok, a to len v prípade, ak budeš spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a budeš mať uhradené všetky doposiaľ splatné splátky.

V prípade, že počas osobitného odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie osobitného odkladu splátok, dôvod na predĺženie osobitného odkladu splátok), si povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad a v prípade, ak dôvod osobitného odkladu splátok stále trvá aj žiadosť o odklad splátok. Na základe predložených dokladov fond upraví dĺžku osobitného odkladu splátok.

Fond ti písomne oznámi výšku upravenej splátky stabilizačnej pôžičky počas doby priznaného osobitného odkladu splátok a po ukončení osobitného odkladu splátok novú výšku riadnej mesačnej splátky stabilizačnej pôžičky.

Lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t.j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny. 

 

Žiadosť o osobitný odklad splátok vrátane príloh je možné doručiť v listinnej podobe na adresu fondu alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu príslušného referenta, pričom:

 1. prílohy žiadosti o osobitný odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako originál je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o osobitný odklad splátok) ako originál, osvedčenú kópiu alebo listinu vzniknutú zaručenou konverziou príslušného dokumentu z elektronickej podoby do listinnej podoby notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou) alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o osobitný odklad splátok zaslanou elektronicky) opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou inštitúcie, ktorá daný dokument vystavila alebo musí ísť o dokument prevedený do elektronickej podoby z listinnej podoby zaručenou konverziou notárom alebo iným oprávneným subjektom (napr. poštou).
 2. prílohy žiadosti o osobitný odklad splátok, ktoré sa vyžadujú ako kópia je možné doručiť:
  • v listinnej podobe (spolu so žiadosťou o osobitný odklad splátok) ako obyčajnú kópiu alebo
  • v elektronickej podobe (spolu so žiadosťou o osobitný odklad splátok zaslanou elektronicky) ako scan / fotografiu v súbore vo formáte *.pdf alebo inom formáte zabezpečenom proti ďalším zmenám.

 

3. Odklad z iného kvalifikovaného dôvodu podľa § 4 ods. 1 písm. m) zákona o fonde

O odklad splácania stabilizačnej pôžičky alebo istiny stabilizačnej pôžičky si oprávnený písomne požiadať aj z iného kvalifikovaného dôvodu, pričom na takýto odklad sa aplikujú rovnaké podmienky ako na osobitný odklad splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde. Žiadosť o odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu musí byť odôvodnená a tvrdenia, pre ktoré žiadaš odklad splátok musia byť zdokladované.

Na odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok.

 

Odpis istiny

Odpisom istiny sa rozumie zníženie nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky po splnení stanovených podmienok. Bližšie informácie o odpise istiny podľa §13d ods. 6 zákona sú uvedené v čl. IX tvojej zmluvy o stabilizačnej pôžičke.

 

Ak preukážeš fondu, že si vykonával nedostatkové regulované povolanie na plný alebo na skrátený úväzok na území Slovenskej republiky a na výkon ktorého si získal kvalifikačný predpoklad štúdiom príslušného študijného programu (v prípade žiadostí o stabilizačnú pôžičku schválených v akademických rokoch 2018/2019 až 2022/2023 ide o študijný program ošetrovateľstvo), máš nárok na zníženie nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky o pomernú časť z celkovej poskytnutej stabilizačnej pôžičky za každý rok vykonávania nedostatkového regulovaného povolania.

Výkon práce na skrátený úväzok je akceptovateľný ako splnenie podmienky odpracovania rokov pre nárok na odpis istiny pod podmienkou, že skrátený úväzok bude predstavovať najmenej 50% plného pracovného úväzku.

Do času výkonu nedostatkového regulovaného povolania na uplatnenie nároku na odpis istiny sa započítava čas trvania invalidity, ktorá bráni výkonu nedostatkového regulovaného povolania a ktorá vznikla počas výkonu nedostatkového regulovaného povolania. Do času výkonu nedostatkového regulovaného povolania sa nezapočítava čas trvania pracovnoprávneho vzťahu dlžníka, počas ktorého dlžník reálne nevykonáva nedostatkové regulované povolanie.

 

Výšku pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky stanovuje Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 262/2020 Z. z. z 11. septembra 2020 účinná od 28.09.2020. Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky je:

 1. jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 1 eura do 6 000 eur,
 2. jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur,
 3. jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur,
 4. jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.

 

Postup v prípade uplatnenia nároku na odpis istiny

Splnenie podmienok na vykonanie odpisu preukazuješ predložením potvrdenia zamestnávateľa, z ktorého musí vyplývať obdobie, počas ktorého si vykonával nedostatkové regulované povolanie na území Slovenskej republiky. Potvrdenie predkladáš po každom odpracovanom roku od začiatku výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky.

Splnenie podmienok na vykonanie odpisu fond posudzuje a vyhodnocuje až po preukázaní splnenia podmienok na vykonanie odpisu. Odpis nie je možné vykonať, ak nepreukážeš fondu, že podmienky na vykonanie odpisu si splnil. Odpis nie je možné vykonať pokiaľ nevykonávaš nedostatkové regulované povolanie 12 celých mesiacov, pričom nemusí ísť o súvislých 12 mesiacov (napr. pri odpracovaní 11 mesiacov a 3 týždňov nevzniká nárok na odpis.)

V prípade žiadostí o stabilizačnú pôžičku schválených v akademických rokoch 2018/2019 až 2022/2023 musíš pre získanie nároku na odpis istiny pracovať na pracovnej pozícii „Sestra“ v zdravotníckom zariadení poskytujúcom ambulantnú starostlivosť, ústavnú starostlivosť alebo v zariadení sociálnej pomoci poskytujúcom ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s platnou legislatívou.


Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvy o stabilizačnej pôžičke môžu byť voči tebe uplatnené najmä tieto sankcie:

 • zvýšenie úrokovej sadzby stabilizačnej pôžičky (napr. v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky),
 • naúčtovanie sankčného poplatku (napr. v prípade porušenia oznamovacích povinností),
 • udelenie zmluvnej pokuty (napr. v prípade neoprávnene čerpanej stabilizačnej pôžičky),
 • zosplatnenie celého zostatku dlhu stabilizačnej pôžičky (napr. v prípade omeškania so zaplatením viac ako troch splátok, zanedbania oznamovacej povinnosti podľa bodu 1. alebo bodu 2. alebo bodu 5. čl. V. zmluvy o stabilizačnej pôžičke).