info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po-Pi 8:30 - 15:30
  

Nižšie nájdete v stručnosti uvedené základné zmluvné podmienky týkajúce sa oznamovacích povinností dlžníka, splácania stabilizačnej pôžičky, odkladov splátok stabilizačnej pôžičky či odpisov poskytnutej stabilizačnej pôžičky.

Detailný popis všetkých zmluvných podmienok je uvedený v príslušných ustanoveniach vašej zmluvy o stabilizačnej pôžičke.


Povinnosti dlžníka

Základnou povinnosťou dlžníka je oznamovacia povinnosť vo vzťahu k akejkoľvek skutočnosti súvisiacej so zmenou štúdia, zmenou vo výkone nedostatkového regulovaného povolania, či zmenou údajov na zmluve o stabilizačnej pôžičke.

 • dlžník je povinný písomne oznámiť fondu zmenu statusu študenta a predložiť príslušný doklad do 14 dní od vzniku tejto skutočnosti a to najmä v nasledovných prípadoch:
  • riadne skončenie vysokoškolského štúdia,
  • akékoľvek iné skončenie vysokoškolského štúdia (zanechanie štúdia, neskončenie štúdia v termíne, ktorý nepresahuje maximálnu prípustnú dĺžku štúdia - nadštandardnú dĺžku štúdia, vylúčenie zo štúdia a zrušenie študijného programu, ak dlžník nepokračuje v štúdiu iného študijného programu),
  • prerušenie štúdia,
  • prestup na inú fakultu alebo vysokú školu, ktorá sa nečlení na fakulty,
  • zmena študijného programu,
 • dlžník je povinný písomne oznámiť Veriteľovi ukončenie alebo akúkoľvek inú zmenu vo vykonávaní nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky, a to do 14 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti,
 • dlžník je povinný oznámiť fondu do 14 dní od vzniku danej skutočnosti zmenu svojich osobných údajov (mena, priezviska, adresy trvalého pobytu), zmenu korešpondenčnej adresy, emailovej adresy alebo iných údajov zabezpečujúcich komunikáciu fondu s dlžníkom. Predmetnú zmenu odporúčame oznámiť zaslaním vyplneného a podpísaného tlačiva Žiadosti o zmenu / doplnenie osobných údajov a údajov na zmluve o stabilizačnej pôžičke v elektronickej podobe príslušnému referentovi,
 • počas lehoty splatnosti je dlžník povinný splácať svoju stabilizačnú pôžičku, pričom lehota splatnosti začína plynúť stratou statusu študenta alebo uplynutím odkladov splátok podľa čl. VII zmluvy o stabilizačnej pôžičke (pozri časť odlady splátok)

Ďalšie oznamovacie povinnosti vyplývajú z príslušných ustanovení Vašej zmluvy o stabilizačnej pôžičke.Za zanedbanie oznamovacej povinnosti má fond právo uplatňovať si poplatky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a náhrad.


Splácanie stabilizačnej pôžičky

Dlžník je povinný splácať stabilizačnú pôžičku v zmysle zmluvy o stabilizačnej pôžičke po uplynutí odkladov splátok podľa čl. VII zmluvy o stabilizačnej pôžičke pravidelnými mesačnými splátkami tak, aby bola splátka pripísaná v prospech účtu fondu najneskôr do 25. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Začiatok omeškania úhrady splátky začína plynúť 26-tym dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

K istine stabilizačnej pôžičky sa pripisujú všetky poplatky a náhrady podľa Sadzobníka poplatkov a náhrad platného v čase vykonania spoplatneného úkonu alebo poskytnutia spoplatnenej služby.


Úročenie stabilizačnej pôžičky

Stabilizačná pôžička sa úročí úrokovou sadzbou:
 • vo výške 0 % ročne počas obdobia, kedy má dlžník nárok na odklad splátok (odklady splátok podľa čl. VII. zmluvy o stabilizačnej pôžičke)
 • uvedenou na prvej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke počas obdobia, kedy je dlžník povinný pôžičku splácať (počas lehoty splatnosti) a počas obdobia trvania osobitného odkladu splátok podľa čl. VIII. zmluvy o pôžičke.
Úroková sadzba uvedená na prvej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke sa zvyšuje:
 • o 2 % ročne počas obdobia, kedy je dlžník v omeškaní so splácaním stabilizačnej pôžičky o viac ako dve splátky,
 • o 2 % ročne počas trvania závažného porušenia zmluvy o stabilizačnej pôžičke zo strany dlžníka, ak k tomuto porušeniu došlo počas obdobia, kedy je dlžník povinný pôžičku splácať.

Lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky

Lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky (doba, počas ktorej je dlžník povinný stabilizačnú pôžičku splácať) bude do zmluvy o stabilizačnej pôžičke uvedená podľa žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

Dlžník mal možnosť zvoliť si na žiadosti o stabilizačnú pôžičku lehotu splatnosti pôžičky, pričom minimálna lehota splatnosti je 5 rokov a maximálna lehota splatnosti je 10 rokov.

Lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola stabilizačná pôžička poskytnutá.

Lehota splatnosti je rovnaká a vzťahuje sa aj na celkové nesplatené pôžičky v prípade, že dlžník uzatvoril v minulosti s fondom viac zmlúv o stabilizačnej pôžičke.

Počas odkladu splátok podľa čl. VII zmluvy o stabilizačnej pôžičke lehota splatnosti neplynie a stabilizačná pôžička sa neúročí.

Počas osobitného odkladu splátok podľa čl. VIII zmluvy o stabilizačnej pôžičke, o ktorý môže dlžník požiadať, je dlžník povinný splácať len úroky z istiny a lehota splatnosti sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok.

Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti stabilizačnej pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov.


Výška splátok, spôsob úhrady splátok

Výška pravidelných mesačných splátok stabilizačnej pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky pôžičky a požadovanej lehoty splatnosti uvedených v žiadosti o stabilizačnú pôžičku..

Prvá splátka stabilizačnej pôžičky je splatná mesiacom nasledujúcim po uplynutí odkladu splátok. Od tohto mesiaca dlžníkovi vzniká povinnosť začať uhrádzať splátky stabilizačnej pôžičky (napr. odklad splátok končí v júli, prvú splátku dlžník uhradí v auguste).

Splátky stabilizačnej pôžičky dlžník poukazuje mesačne na bežný účet fondu uvedený v zmluve o stabilizačnej pôžičke tak, aby boli pripísané na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.

Splátky stabilizačnej pôžičky je možné uhrádzať nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostným prevodom na účet fondu a/alebo,
 • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môže byť za dlžníka vykonaná iba jedna hotovostná platba v maximálnej výške 300 eur.

Dlžník je povinný pri uhrádzaní splátok pôžičky uvádzať povinný údaj - variabilný symbol, ktorým je rodné číslo dlžníka.


Zúčtovacie dáta

IBAN: SK07 8180 0000 0070 0062 6240
BIC (SWIFT kód): SPSRSKBA
Variabilný symbol: rodné číslo dlžníka
Konštantný symbol: 0558

Názov a sídlo banky
Štátna pokladnica
Radlinského 32
P.O.BOX 13
810 05 Bratislava 15


Upomienky

V prípade nesplácania stabilizačnej pôžičky dlžníkom, fond nepristupuje okamžite k vymáhaniu stabilizačnej pôžičky súdnou cestou, ale v záujme dlžníka najskôr zasiela viacero upomienok.

Fond je oprávnený, nie však povinný, zaslať dlžníkovi upomienku v prípade, ak je v omeškaní so zaplatením aj menej ako troch splátok pôžičky.


Mimoriadne splátky

Dlžník je povinný splácať stabilizačnú pôžičku v splátkach, ktorých výška v jednotlivých mesiacoch nesmie byť nižšia, ako je výška mesačnej splátky stabilizačnej pôžičky uvedená na prvej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke (riadne splátky).

Dlžník je oprávnený v jednotlivých mesiacoch splácať stabilizačnú pôžičku aj splátkami, ktorých mesačná výška v úhrne presahuje výšku riadnych splátok, t.j. mimoriadnymi splátkami. Za mimoriadnu splátku sa považuje aj splátka, ktorou dlžník jednorazovo splatí celý zostatok dlhu (tzv. predčasné splatenie stabilizačnej pôžičky). Ak bude dlžník v určitých mesiacoch splácať stabilizačnú pôžičku mimoriadnymi splátkami, je povinný uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad. Rovnako to platí aj v prípade, ak dlžník začne splácať pôžičku pred mesiacom, v ktorom je splatná prvá splátka stabilizačnej pôžičky, takáto predčasná splátka je taktiež klasifikovaná ako mimoriadna, za ktorú je účtovaný poplatok v zmysle Sadzobníka poplatkov a náhrad.

Jeden krát ročne v mesiaci júl počas splatnosti stabilizačnej pôžičky (obdobie, kedy má dlžník povinnosť splácať stabilizačnú pôžičku; neplatí počas odkladu splátok stabilizačnej pôžičky) je dlžník oprávnený vykonať jednu mimoriadnu splátku bez povinnosti uhradiť fondu poplatok za mimoriadne splátky.

Predplatenie riadnych mesačných splátok vopred nie je možné, akákoľvek úhrada prevyšujúca sumu riadnej splátky, pokiaľ nejde o úhradu zameškaných splátok, sa považuje za mimoriadnu splátku.


Odklady splátok

1. Odklad splátok podľa § 13D ods. 3 zákona o fonde

Počas odkladu splátok podľa §13d ods. 3 zákona o fonde lehota splatnosti neplynie (t.j. dlžník nie je povinný pôžičku splácať). Bližšie informácie o odklade splátok podľa §13D ods. 3 zákona o fonde sú uvedené v čl. VII zmluvy o pôžičke. Na tento odklad splátok má dlžník fondu nárok:

a) z dôvodu štúdia

 • ak je študentom vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Odklad splátok z dôvodu štúdia je možný celkovo najviac na sedem rokov, pričom nemusí ísť o súvislých sedem rokov. 

Dlžník má nárok na odklad splátok aj:

 • počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského štúdia v prvom stupni,
 • počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského štúdia v druhom stupni,
 • počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia, ak ide o vysokoškolské vzdelávanie v prvom alebo druhom stupni.

Odklad splátok z dôvodu štúdia sa dlžníkovi poskytne, ak predloží:

 • žiadosť o stabilizačnú pôžičku alebo
 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie o návšteve školy- originál/osvedčená kópia a
  • preklad potvrdenia o návšteve školy a čestné prehlásenie k prekladu- originál/osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku). 
b) z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky 
ak vykonáva nedostatkové regulované povolanie na výkon ktorého sa pripravoval štúdiom, v prípade študentov ošetrovateľstva ak vykonáva povolanie „sestra“ v zmysle prílohy k zmluve o stabilizačnej

Odklad splátok z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky sa dlžníkovi poskytne, ak predloží:

 • predloží samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie zamestnávateľa o vzniku a trvaní pracovného pomeru a preukazujúce výkon nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky (originál alebo osvedčená kópia, nie staršia ako 30 dní ku dňu predloženia žiadosti) 

Odklad splátok z dôvodu výkonu nedostatkového regulovaného povolania je možný na obdobie trvania výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky. 

 c) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky 

 • ak dlžník z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku prerušil vysokoškolské štúdium alebo výkon nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky a zároveň
 • písomne oznámi fondu nástup na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkon nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky) a požiada o odklad splátok (najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky). 

Odklad splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je možný celkovo najviac na päť rokov, pričom nemusí ísť o súvislých päť rokov. 

Odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky sa dlžníkovi poskytne, ak predloží:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok (najneskôr však do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania) a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál/osvedčená kópia alebo
  • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál/osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia a
  • potvrdenie o prerušení štúdia alebo potvrdenie zamestnávateľa o prerušení výkonu nedostatkového regulovaného povolania (kópia) a
  • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál/osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku). 
d) z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy 
 • ak dlžník z dôvodu nástupu na dobrovoľnú vojenskú prípravu prerušil vysokoškolské štúdium alebo výkon nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky a zároveň
 • písomne oznámi fondu nástup na dobrovoľnú vojenskú prípravu (najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky) a požiada o odklad splátok (najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky).

Odklad splátok z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, vrátane prípadného trvania nariadenia výkonu mimoriadnej služby. 

Odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa dlžníkovi poskytne, ak predloží:

 • samostatnú písomnú žiadosť o odklad splátok (najneskôr však do jedného mesiaca od prerušenia vysokoškolského štúdia alebo výkonu nedostatkového regulovaného povolania) a
 • povinnú prílohu:
  • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál/osvedčená kópia a
  • potvrdenie o prerušení štúdia alebo potvrdenie zamestnávateľa o prerušení výkonu nedostatkového regulovaného povolania (kópia) a
  • preklad potvrdenia o prerušení štúdia a čestné prehlásenie k prekladu- originál/osvedčená kópia (pre potvrdenia v inom ako slovenskom a českom jazyku). 

 

Odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky.

V prípade, že počas odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie odkladu splátok, dôvod na predĺženie odkladu splátok), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku odkladu splátok. 

V prípade tých dlžníkov, ktorým bol odklad splátok pôžičky povolený na základe samostatnej žiadosti o odklad splátok a v časti 3B žiadosti o pôžičku budú mať uvedený iný predpokladaný dátum štátnej skúšky ako bol uvedený v žiadosti o odklad splátok, fond upraví trvanie odkladu splátok na základe dátumu uvedeného v žiadosti o pôžičku.

2. Osobitný odklad splátok podľa § 17 ods. 14 zákona o fonde

Počas odkladu splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde lehota splatnosti plynie a dlžník je povinný uhrádzať iba úroky z istiny. Bližšie informácie o odklade splátok podľa §17 ods. 14 zákona o fonde sú uvedené v čl. VIII zmluvy o pôžičke. Na tento odklad splátok má dlžník fondu nárok:

a) z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky 

Obdobie odkladu splátok z dôvodu trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nie je časovo obmedzené. 

Osobitný odklad splátok z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky sa dlžníkovi poskytne, ak predloží:

 • samostatnú písomnú žiadosť o osobitný odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo lekára o nástupe na materskú dovolenku- originál/osvedčená kópia alebo
  • doklad orgánu poskytujúceho rodičovský príspevok- originál/osvedčená kópia a rodný list dieťaťa- kópia.

 b) z dôvodu evidencie príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie 

Obdobie odkladu splátok z dôvodu nezamestnanosti je možné celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba osobitného odkladu splátok nesmie presiahnuť šesť mesiacov. 

Osobitný odklad splátok z dôvodu evidovania príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie sa dlžníkovi poskytne, ak predloží:

 • samostatnú písomnú žiadosť o osobitný odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • doklad o zaradení do evidencie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzača o zamestnanie- originál/ osvedčená kópia. 
c) z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy  

Osobitný odklad splátok z dôvodu trvania výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy je možný na celé obdobie trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ako aj na celé prípadné trvanie nariadenia výkonu mimoriadnej služby vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy

Osobitný odklad splátok z dôvodu výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa dlžníkovi poskytne, ak predloží:

 • samostatnú písomnú žiadosť o osobitný odklad splátok a
 • povinnú prílohu:
  • oznámenie Personálneho úradu ozbrojených síl Slovenskej republiky o prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy- originál/osvedčená kópia.

 

Osobitný odklad splátok sa vykoná mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola fondu doručená žiadosť o osobitný odklad splátok, a to len v prípade, ak bude dlžník spĺňať všetky podmienky na priznanie odkladu a bude mať uhradené všetky doposiaľ dlžné splátky.

V prípade, že počas osobitného odkladu splátok nastane nová skutočnosť (napr. dôvod na predčasné skončenie osobitného odkladu splátok, dôvod na predĺženie osobitného odkladu splátok ), je dlžník povinný do 14 dní od vzniku novej skutočnosti zaslať fondu príslušný doklad, na základe ktorého fond upraví dĺžku osobitného odkladu splátok.

Fond písomne oznámi dlžníkovi výšku upravenej splátky pôžičky počas doby priznaného osobitného odkladu splátok, ako aj výšku splátky po ukončení osobitného odkladu splátok.

Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu trvania osobitného odkladu splátok, t.j. o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny. 

 

Dlžník je oprávnený písomne požiadať fond o odklad splácania pôžičky alebo istiny pôžičky aj z iného kvalifikovaného dôvodu. Žiadosť o odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu musí byť odôvodnená a tvrdenia dlžníka, pre ktoré žiada odklad splátok musia byť zdokladované. Na odklad splátok z iného kvalifikovaného dôvodu nie je právny nárok.


Odpis istiny

Ak dlžník preukáže fondu, že vykonával nedostatkové regulované povolanie na plný alebo na skrátený úväzok na území Slovenskej republiky a na výkon ktorého získal kvalifikačný predpoklad štúdiom študijného programu ošetrovateľstvo, má nárok na zníženie nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky o pomernú časť z celkovej poskytnutej stabilizačnej pôžičky za každý rok vykonávania nedostatkového regulovaného povolania.

Výkon práce na skrátený úväzok je akceptovateľný ako splnenie podmienky odpracovania rokov pre nárok na odpis pôžičky pod podmienkou, že skrátený úväzok bude predstavovať najmenej 50% plného pracovného úväzku.

Do času výkonu nedostatkového regulovaného povolania na uplatnenie nároku na odpis sa započítava čas trvania invalidity, ktorá bráni výkonu nedostatkového regulovaného povolania a ktorá vznikla počas výkonu nedostatkového regulovaného povolania.

Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky je:

 1. jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 1 eura do 6 000 eur,
 2. jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur,
 3. jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur,
 4. jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.

Dlžník preukazuje splnenie podmienok na vykonanie odpisu predložením potvrdenia od zamestnávateľa, z ktorého musí vyplývať obdobie, počas ktorého dlžník vykonával nedostatkové regulované povolanie na území Slovenskej republiky. Potvrdenie dlžník predkladá po každom odpracovanom roku od začiatku výkonu nedostatkového regulovaného povolania na území Slovenskej republiky. Po predložení potvrdenia fond zníži nesplatenú istinu stabilizačnej pôžičky o pomernú časť podľa výšky pôžičky ako je uvedené vyššie.

Odpis nie je možné vykonať, ak dlžník nepreukáže fondu, že podmienky na vykonanie odpisu splnil. Odpis nie je možné vykonať pokiaľ dlžník nevykonával nedostatkové regulované povolanie 12 celých mesiacov, pričom nemusí ísť o súvislých 12 mesiacov (napr. pri odpracovaní 11 mesiacov a 3 týždňov nevzniká nárok na odpis.)

Pre získanie nároku na odpis istiny musí dlžník pracovať na pracovnej pozícii „Sestra“ v zdravotníckom zariadení poskytujúcom ambulantnú starostlivosť, ústavnú starostlivosť alebo v zariadení sociálnej pomoci poskytujúcom ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s platnou legislatívou.


Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

V prípade porušenia zmluvy o stabilizačnej pôžičke môžu byť voči dlžníkovi uplatnené najmä tieto sankcie:

 • zvýšenie úrokovej sadzby stabilizačnej pôžičky (napr. v prípade omeškania so splácaním pôžičky o viac ako dve splátky),
 • zaplatenie sankčného poplatku (napr. v prípade porušenia oznamovacích povinností),
 • zaplatenie zmluvných pokút,
 • jednorazové splatenie celého zostatku stabilizačnej pôžičky (napr. v prípade omeškania so zaplatením viac ako troch splátok, alebo ak dôjde k závažnému porušeniu zmluvy o stabilizačnej pôžičke).