info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   
 

Schválené žiadosti o stabilizačnú pôžičku

Nižšie nájdeš zoznamy stabilizačných pôžičiek, ktoré boli schválené v jednotlivých rokoch.

2023/20242022/20232021/20222020/20212019/20202018/2017

Schválené stabilizačné pôžičky 

Akademický rok 2023/2024

 

V termíne do 31. októbra 2023 bolo fondu celkovo doručených 216 žiadostí o stabilizačnú pôžičku. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 04.12.2023 schválila:

Menný zoznam zverejnených a vyplatených zmlúv II. termín

Menný zoznam schválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2023

Menný zoznam neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 31. októbra 2023

 

V termíne do 30. septembra 2023 bolo fondu celkovo doručených 367 žiadostí o stabilizačnú pôžičku. Rada fondu následne na svojom zasadnutí dňa 27. októbra 2023 schválila:

Menný zoznam zverejnených a vyplatených zmlúv I. termín

Menný zoznam schválených/neschválených žiadostí o pôžičku doručených do 30. septembra 2023

 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marec 2023

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marec 2023

V prípade, ak sa tvoje meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí tvoji menovci, prosím, KONTAKTUJ NÁS 

  

ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE MI BOLA PÔŽIČKA SCHVÁLENÁ?

V prípade, že si svoje meno našiel v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Dňa 17. apríla 2023 ti zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú si uviedol v žiadosti, zmluvu o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu so sprievodným listom, v ktorom nájdeš podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Pokiaľ ti zmluva nebude doručená najneskôr do dvoch týždňov, prosím, KONTAKTUJ NÁS 

 

AKO TO CELÉ PREBIEHALO (IV. TERMÍN DO 31. Marca 2023)?

Štvrtý termín na predkladanie žiadostí v akademickom roku 2022/2023 bol stanovený do 31. marca 2023. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len "fond") do stanoveného termínu doručených 132 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 544 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. marca 2023 bola 1 095 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona prebehol proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek v troch etapách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods.3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku radou fondu.

V čase od 1. apríla 2023 do 11. apríla 2023 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2022/2023. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. marca 2023, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu následne dňa 13. apríla 2023 schválila 114 žiadostí v celkovej sume 456 000 eur a neschválila 22 žiadostí v celkovej sume 88 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek.

   

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 0
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 14
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 83
zahraničná vysoká škola 0

 

PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ DORUČENÝCH DO 31. JANUáRA 2023

V treťom termíne na doručenie žiadostí do 31. januára 2023 bolo fondu celkovo doručených 77 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 308 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. januára 2023 bola 1 359 000 eur.

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o stabilizačnej pôžičke je najneskôr do 14. apríl 2023.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2023

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2023

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 2
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 53
zahraničná vysoká škola 0

PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ DORUČENÝCH DO 31. OKTÓBRA 2022

V druhom termíne na doručenie žiadostí do 31. októbra 2022 bolo fondu celkovo doručených 158 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 632 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. októbra 2022 bola 1 469 000 eur.

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o stabilizačnej pôžičke je najneskôr do 31. januára 2022.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2022

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 0
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 4
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 124
zahraničná vysoká škola 1

PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ DORUČENÝCH DO 30. septembra 2022

V prvom termíne na doručenie žiadostí do 30. septembra 2022 bolo fondu celkovo doručených 246 žiadostí. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 984 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 30. septembra 2022 bola 2 373 000 eur.

Rada fondu dňa 27. októbra 2022 schválila 226 žiadostí v celkovej sume 904 000 eur a neschválila 20 žiadostí v celkovej sume 80 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek.

Termín na vrátenie podpísaných zmlúv o stabilizačnej pôžičke je najneskôr do 19. decembra 2022.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 30. septembra 2022

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 30. septembra 2022

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 2
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 180

 

    

 SCHVÁLENÉ STABILIZAČNÉ PÔŽIČKY V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

SCHVÁLENÉ STABILIZAČNÉ PÔŽIČKY V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

SCHVÁLEné STABILIZAČNé PÔŽIČky V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Schválené stabilizačné pôžičky v akademickom roku 2018/2019