info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po-Pi 8:30 - 15:30
  

POSTUP PRI OPRAVE CHÝB NA ZMLUVE O STABILIZAČNEJ PÔŽIČKE

V prípade, že dlžník pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke spraví chybu alebo je zo strany dlžníka zistená chyba v predtlačených údajoch na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke, je možné takúto chybu opraviť:

V prípade, ak dlžník po odoslaní zmluvy o stabilizačnej pôžičke alebo príslušný referent po doručení zmluvy o stabilizačnej pôžičke zistí, že na prednej strane zmluvy chýba povinný údaj (napr. kontaktné údaje, číslo účtu), je možné takýto chýbajúci údaj doplniť zaslaním tlačiva „ Žiadosť o zmenu osobných údajov a údajov na zmluve o stabilizačnej pôžičke“  do termínu stanoveného na doručenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke.

Dlžník môže na uzatvorenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o stabilizačnej pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o stabilizačnej pôžičke za neplatnú. Vzor splnomocnenia je k dispozícii na webovom sídle fondu v časti Dokumenty. Podpis dlžníka na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.