info@fnpv.sk                 02/59 104 201                zrušené
   

Schválenie stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2018/2019 


Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku?

Menný zoznam schválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. júna 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o pôžičku doručených do 15. júna 2019

 

Ako to celé prebiehalo?

Študenti odboru ošetrovateľstvo mohli žiadosť o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“) na akademický  rok 2018/2019 predložiť do 15. júna 2019. Celkovo bolo fondu do tohto termínu doručených 259 žiadostí, pričom celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek predstavovala 518 000 eur.
Fond mal v akademickom roku 2018/2019 na stabilizačné pôžičky celkovo vyčlenených 2 662 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebiehal proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

  1. Prijímanie žiadostí
  2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde
  4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku bol 15. 6. 2019 (sobota), fond akceptoval aj žiadosti doručené 17. 6. 2019. Následne v čase od 18. 6. 2019 do 3. 7. 2019 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek najmä vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku

Nakoľko celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek nepresiahla objem vyčlenených finančných prostriedkov, nebolo nutné stanovovať poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií a fond tak mohol poskytnúť pôžičku každému žiadateľovi, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky.

Rada fondu následne dňa 9. 7. 2019 schválila 243 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 486 000 eur a neschválila 16 žiadostí v celkovej výške 32 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek.