Schválené stabilizačné pôžičky 

 

Schválené žiadosti o stabilizačnú pôžičku

Nižšie nájdeš zoznamy stabilizačných pôžičiek, ktoré boli schválené v jednotlivých rokoch.

2020/20212019/20202018/2019

 

Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 15. septembra 2020)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2020

 

 

V prípade, ak sa tvoje meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí tvoji menovci, prosím, kontaktuj nás 

 

Druhý termín na predkladanie žiadostí (žiadosti doručené do 31. októbra 2020)

Druhý termín na predkladanie žiadostí uplynul dňa 31. októbra 2020. Momentálne všetci zamestnanci fondu usilovne pracujú na tom, aby mohli byť pôžičky čo najrýchlejšie schválené. Schvaľovanie žiadostí doručených do 31. okóbra 2020 predpokladáme na prelome mesiacov november/december. 

 

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že si svoje meno našiel v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Dňa 29. októbra 2020 bol všetkým, ktorým bola pôžička schválená, odoslaný návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdeš podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Ak ti zmluva o stabilizačnej pôžičke nebude doručená najneskôr do 6. novembra 2020, prosím, kontaktuj nás.

 

Ako to celé prebiehalo (I. termín do 15.septembra 2020)?

Študenti odboru ošetrovateľstvo mohli žiadosť na akademický  rok 2020/2021 predložiť do 15.septembra 2020. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 85 žiadostí.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 15. septembra 2020 bol 2 548 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebiehal proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

  1. Prijímanie žiadostí
  2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde
  4. Schválenie žiadostí radou fondu.

 

Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 15. september 2020 (sviatok), fond akceptoval aj žiadosti doručené 16. septembra 2020. Následne v čase od 17. septembra 2020 do 21. októbra 2020 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2020/2021. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Nakoľko celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek nepresiahla objem vyčlenených finančných prostriedkov, nebolo nutné stanovovať poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií a fond tak mohol poskytnúť pôžičku každému žiadateľovi o stabilizačnú pôžičku, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky.

Rada fondu následne dňa 22. októbra a 28. októbra 2020 schválila 77 žiadostí v celkovej výške 154 000 eur a neschválila osem žiadosti v celkovej výške 16 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek.

  

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 25
Lekárska fakulta UPJŠ 11
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU 10
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 1
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 1
Fakulta zdravotníckych odborov PU 5
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 10
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 9
Fakulta zdravotníctva  TrU 5

  

SCHVÁLEné STABILIZAČNé PÔŽIČky V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Schválené stabilizačné pôžičky v akademickom roku 2018/2019