Schválené stabilizačné pôžičky 

 

Schválené žiadosti o stabilizačnú pôžičku

Nižšie nájdeš zoznamy stabilizačných pôžičiek, ktoré boli schválené v jednotlivých rokoch.

2020/20212019/20202018/2019

 

Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 31. marca 2021)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2021

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2021

 

 

V prípade, ak sa tvoje meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí tvoji menovci, prosím, kontaktuj nás 

  

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že si svoje meno našiel v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. V najbližších dňoch ti zašleme doporučenou poštou na adresu, ktorú si uviedol v žiadosti, návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu so sprievodným listom, v ktorom nájdeš podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. 

 

Ako to celé prebiehalo (IV. termín do 31. marca 2021)?

Štvrtý termín na predkladanie žiadostí v akademickom  roku 2020/2021 bol stanovený do 31. marca 2021. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 32 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 64 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. marca 2021 bola 1 299 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek v troch etapách:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods.3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o stabilizačú pôžičku radou fondu.

Následne v čase od 1. apríla 2021 do 23. apríla 2021 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2020/2021. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. marca 2021, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu následne dňa 26. apríla 2021 schválila 23 žiadostí v celkovej sume 46 000 eur a neschválila deväť žiadosti v celkovej sume 18 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek.

   

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 4
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 0
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 3
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 2
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva 0
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 1
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 0
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 0
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 12

 

PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O PÔŽIČKU DORUČENÝCH DO 31. januára 2021

V treťom termíne na predkladanie žiadostí (31. január 2021) bolo fondu celkovo doručených 41 žiadostí. Celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek predstavovala 82 000 eur. Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 31. január 2021 (nedeľa), fond akceptoval aj žiadosti doručené 1. februára 2021.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 31. januára 2021 bol 1 365 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. januára 2021, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 23. februára 2021 rada fondu schválila 37 žiadostí v celkovej sume 74 000 eur a neschválila štyri žiadosti v celkovej sume 8 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2021

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2021

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 25
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 0
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 0
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 2
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 1
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 2
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 4
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva 1
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1

 

PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTÍ O PÔŽIČKU DORUČENÝCH DO 31. Októbra 2020

V druhom termíne na predkladanie žiadostí (31. október 2020) bolo fondu celkovo doručených 291 žiadostí. Celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek predstavovala 582 000 eur. Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 31. október 2020 (sobota), fond akceptoval aj žiadosti doručené 2. novembra 2020.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 31. októbra 2020 bol 2 404 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. októbra 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 30. novembra 2020 rada fondu schválila 277 žiadostí v celkovej sume 554 000 eur a neschválila 14 žiadostí v celkovej sume 28 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek. 

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2020

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 193
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 2
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 9
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 10
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 6
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 9
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 19
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 11
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva 10
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 8

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2020

V prvom termíne na predkladanie žiadostí (15. september 2020) bolo fondu celkovo doručených 85 žiadostí. Celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek predstavovala 170 000 eur. Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 15. september 2020 (sviatok), fond akceptoval aj žiadosti doručené 16. septembra 2020.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 15. septembra 2020 bol 2 548 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 22. októbra a 28. októbra 2020 rada fondu schválila 76 žiadostí v celkovej sume 152 000 eur a neschválila osem žiadostí v celkovej sume 16 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek. Následne dňa 28. októbra rada fondu dodatočne schávlila jednu žiadosť v sume 2 000 eur. 

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2020

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 25
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 11
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 10
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 1
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 1
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 5
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 10
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 9
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva 5

  

SCHVÁLEné STABILIZAČNé PÔŽIČky V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Schválené stabilizačné pôžičky v akademickom roku 2018/2019