info@fnpv.sk                 02/59 104 201                zrušené
   

Schválené stabilizačné pôžičky 

 

Schválené žiadosti o stabilizačnú pôžičku

Nižšie nájdeš zoznamy stabilizačných pôžičiek, ktoré boli schválené v jednotlivých rokoch.

2020/20212019/20202018/2019

 

Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 31. októbra 2020)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2020

 

 

V prípade, ak sa tvoje meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“), ani v zozname neschválených žiadostí, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí tvoji menovci, prosím, kontaktuj nás 

  

Čo robiť v prípade, že mi bola pôžička schválená?

V prípade, že si svoje meno našiel v zozname schválených žiadostí, netreba robiť vôbec nič. Dňa 7. decembra sme ti zaslali doporučenou poštou na adresu, ktorú si uviedol v žiadosti, návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami a sprievodným listom, v ktorom nájdeš podrobné inštrukcie o ďalšom postupe. Vyplnenú a podpísanú zmluvu o stabilizačnej pôžičke je potrebné doručiť fondu najneskôr do 5. februára 2021.V prípade, ak ti nebude návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke doručený najneskôr do 18. decembra 2020, kontaktuj nás. 

 

Ako to celé prebiehalo (II. termín do 31. októbra 2020)?

Druhý termín na predkladanie žiadostí v akademickom  roku 2020/2021 bol stanovený do 31. októbra 2020. Celkovo bolo fondu do stanoveného termínu doručených 291 žiadostí. Celková žiadaná suma pôžičiek predstavovala 582 000 eur.

Celková suma disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené v termíne do 31. októbra 2020 bola 2 404 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebieha proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

  1. Prijímanie žiadostí
  2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde
  4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 31. október 2020 (sobota), fond akceptoval aj žiadosti doručené 2. novembra 2020.

Následne v čase od 3. novembra 2020 do 29. novembra 2020 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2020/2021. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti doručené do 31. októbra 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Rada fondu následne dňa 30. novembra 2020 schválila 277 žiadostí v celkovej sume 554 000 eur a neschválila 14 žiadosti v celkovej sume 28 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek.

   

Proces schvaľovania žiadostí o pôžičku doručených do 15. septembra 2020

V prvom termíne na predkladanie žiadostí (15. september 2020) bolo fondu celkovo doručených 85 žiadostí. Celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek predstavovala 170 000 eur. Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 15. september 2020 (sviatok), fond akceptoval aj žiadosti doručené 16. septembra 2020.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 15. septembra 2020 bol 2 548 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná suma stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 22. októbra a 28. októbra 2020 rada fondu schválila 77 žiadostí v celkovej sume 154 000 eur a neschválila osem žiadostí v celkovej sume 16 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek. 

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2020

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 25
Lekárska fakulta UPJŠ 11
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU 10
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 1
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 1
Fakulta zdravotníckych odborov PU 5
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 10
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 9
Fakulta zdravotníctva  TrU 5

  

SCHVÁLEné STABILIZAČNé PÔŽIČky V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Schválené stabilizačné pôžičky v akademickom roku 2018/2019