info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

SCHVÁLENIE STABILIZAČNÝCH PÔŽIČIEK V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 mohli študenti doručiť žiadosť o stabilizačnú pôžičku (ďalej len "žiadosť") v štyroch termínoch – do 15. septembra 2020, 
31. októbra 2020, 31. januára 2021 a 31. marca 2021. Na stabilizačné pôžičky (ďalej len "pôžička") bolo v akademickom roku 2020/2021 vyčlenených 2 548 000 eur. 

 

V termíne na predloženie žiadostí do 15. septembra 2020 bolo fondu celkovo doručených 85 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 170 000 eur. Dňa 22. októbra 2020 rada fondu schválila 76 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 152 000 eur a neschválila deväť žiadostí v celkovej sume 18 000 eur. Dňa 28. októbra 2021 rada fondu dodatočne schválila jednu žiadosť vo výške 2 000 eur. Doručených zmlúv o stabilizačnej pôžičke (ďalej len "zmluva") a následne vyplatených bolo 76 pôžičiek v celkovej sume 152 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15.septembra 2020

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 25
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 11
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 10
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 1
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 1
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 5
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 10
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 9
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva 5

 

V termíne na predloženie žiadostí do 31. októbra 2020 bolo fondu celkovo doručených 291 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 582 000 eur. Dňa 30. novembra 2020 rada fondu schválila 277 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 554 000 eur a neschválila 14 žiadostí v celkovej sume 28 000 eur. Doručených zmlúv a následne vyplatených bolo 261 pôžičiek v celkovej sume 522 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2020

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 193
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 2
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 9
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 10
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 6
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 9
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 19
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 11
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva 10
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 8

 

V termíne na predloženie žiadostí do 31. januára 2021 bolo fondu celkovo doručených 41 žiadostí v celkovej žiadanej výške pôžičiek 82 000 eur. Dňa 18. februára 2020  rada fondu schválila 37 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 74 000 eur a neschválila štyri žiadosti v celkovej sume 8 000 eur. Doručených zmlúv a následne vyplatených bolo 33 pôžičiek v celkovej sume 66 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2021

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2021

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 25
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 0
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 0
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 2
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 1
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 2
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 4
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva 1
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1

 

V termíne na predloženie žiadostí do 31. marca 2021 bolo fondu celkovo doručených 32, z čoho dve žiadosti boli doručené po termíne. Celková žiadaná výška pôžičiek predstavovala 64 000 eur. Dňa 26. fapríla 2021 rada fondu schválila 23 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 46 000 eur a neschválila deväť žiadosti v celkovej sume 18 000 eur. Doručených zmlúv a následne vyplatených bolo 21 pôžičiek v celkovej sume 42 000 eur, ktoré spĺňali všetky náležitosti stanovené zmluvou a zákonom.

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2021

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2021

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 4
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií 0
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 3
Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov 2
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva 0
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 1
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 0
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 0
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 12