info@fnpv.sk   02/59 104 201  Ut, St, Št: 8:30-15:00
   

Bližšie informácie k problematike VŠP

V súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov definuje vážený študijný priemer a pravidlá jeho výpočtu Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia z 27. septembra 2002.

Čo je vážený študijný priemer?

Podľa § 6 predmetnej vyhlášky sa na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 3 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov získaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.

Vážený študijný priemer môže byť jedine v rozpätí hodnôt 1 – 4.

Pre zjednodušenie výpočtu môžete použiť tabuľku pre výpočet VŠP.

Čo určite nie je vážený študijný priemer?

Váženým študijným priemerom nie je:

  • aritmetický priemer známok,
  • percentuálna úspešnosť / percentuálne vyjadrenie úspešnosti štúdia.