info@fnpv.sk   02/59 104 201  Ut, St, Št: 8:30-15:00
   

 AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

 

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku

O stabilizačnú pôžičku môžeš požiadať vyplnením tlačiva „Žiadosť o stabilizačnú pôžičku“ vydaného fondom na príslušný akademický rok. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne, čitateľne a zrozumiteľne na počítači alebo paličkovým písmom.

 V súlade s § 13b ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosť o stabilizačnú pôžičku doručiť do jedného z nasledujúcich termínov:

  • do 30. septembra 2022
  • do 31. októbra 2022
  • do 31. januára 2023
  • do 31. marca 2023. 

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku sa vzťahuje na akademický rok, v ktorom sa stabilizačná pôžička poskytuje.

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o stabilizačnú pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku pošli v uzavretej obálke na poštovú adresu fondu:
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o stabilizačnú pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na poštovú adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na prepravu. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o stabilizačnú pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o stabilizačnú pôžičku minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o stabilizačnú pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o stabilizačnú pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania). Tento dátum je určujúci aj pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o stabilizačnú pôžičku v zákonom stanovenej lehote.  

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk, pričom žiadosť o stabilizačnú pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o stabilizačnú pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk. O prijatí žiadosti o stabilizačnú pôžičku budeš informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Pokiaľ takýto e-mail od nás neobdržíš znamená to, že tvoja žiadosť o stabilizačnú pôžičku nám nebola doručená.

Bližšie informácie nájdeš v časti 3.4 Oznamu.

 

Ak študuješ na slovenskej vysokej školežiadosť o stabilizačnú pôžičku nemusíš mať časti 3A a 3B potvrdené študijným oddelením. Údaje v časti 3A fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. Vzhľadom k skutočnosti, že údaje v časti 3B fond nevie prostredníctvom Centrálneho registra študentov overiť a tieto údaje môžu byť rozhodujúce pri schválení žiadosti o stabilizačnú pôžičku, odporúčame vždy dať časti 3A a 3B žiadosti vyplniť a potvrdiť študijnému oddeleniu.

Ak študuješ na zahraničnej vysokej škole musiš mať žiadosť o stabilizačnú pôžičku potvrdenú vysokou školou/fakultou v častiach 3A a 3B alebo priložiť samostatné potvrdenie o štúdiu. Potvrdenie o štúdiu je možné zaslať aj elektronicky, ak je podpísané kvalifikovanou  elektronickou pečaťou tvojej vysokej školy.

Postup pri oprave chýb na žiadosti o pôžičku

V prípade, ak pri vypĺňaní údajov v žiadosti o stabilizačnú pôžičku spravíš chybu, bude fond opravu takejto chyby akceptovať výlučne, ak bude vykonaná nasledovným spôsobom: 
- chybne vyplnený údaj na žiadosti o stabilizačnú pôžičku prečiarkneš, 
- vedľa prečiarknutého údaju vyplníš nový, správny údaj, 
- k novému správnemu údaju napíšeš „*opravil“ a uvedieš paličkovým písmom svoje priezvisko, dátum opravy a podpíšeš sa alebo 
- predložíš novú žiadosť o stabilizačnú pôžičku.

V prípade, ak po odoslaní žiadosti o stabilizačnú pôžičku zistíš, že tvoja žiadosť o stabilizačnú pôžičku obsahuje chybu alebo nespĺňa stanovené podmienky, odporúčame ti bezodkladne kontaktovať príslušného referenta, ktorý odporučí najvhodnejší postup (či už formou opravy zistenej chyby alebo predložením novej žiadosti o stabilizačnú pôžičku).

Vzor správneho vykonania opravy nájdeš tu

  

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
Ut, St, Št: 8:30 – 15:00
bližšie informácie nájdete tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  30. september
31. október
-  31. január
- 31. marec

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek sú uvedené kapitole 4. Oznamu. 

VIAC INFORMÁCIÍ