info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po-Pi 8:30 - 15:30
  

Schválenie stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2019/2020

 

Ako prebieha proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek doručených do 31. októbra 2019? 

  • od 4. novembra 2019 proces posudzovania splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek
  • 31. október 2019 ukončenie predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku 

 

 

Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 15. septembra 2019)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septebmbra 2019

 


V prípade, ak sa tvoje meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku, ani v zozname neschválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí tvoji menovci, prosím, kontaktuj nás 

 

Ako to celé prebiehalo (I. termín do 15. septembra 2019)?

Študenti odboru ošetrovateľstvo mohli žiadosť o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“) na akademický  rok 2019/2020 predložiť do 15. septembra 2019. Celkovo bolo fondu do tohto termínu doručených 109 žiadostí, pričom celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek predstavovala 218 000 eur.
Fond má v akademickom roku 2019/2020 na stabilizačné pôžičky celkovo vyčlenených 2 176 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebiehal proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

  1. Prijímanie žiadostí
  2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde
  4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku bol 15. septembra 2019 (nedeľa), fond akceptoval aj žiadosti doručené 16. septembra 2019. Následne v čase od 17. septembra 2019 do 15. októbra 2019 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Nakoľko celková žiadaná výška pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek nepresiahla objem vyčlenených finančných prostriedkov, nebolo nutné stanovovať poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií a fond tak mohol poskytnúť pôžičku každému žiadateľovi, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky.

Rada fondu následne dňa 18. októbra 2019 schválila 105 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 210 000 eur a neschválila 4 žiadosti v celkovej výške 8 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania pôžičiek. 

SCHVÁLENIE STABILIZAČNÝCH PÔŽIČIEK V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019