info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po-Pi 8:30 - 15:30
  

Schválenie stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2019/2020

 

Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 31. októbra 2019)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2019

 


V prípade, ak sa tvoje meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku, ani v zozname neschválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí tvoji menovci, prosím, kontaktuj nás 

 

Ako to celé prebiehalo (II. termín do 31. októbra 2019)?

Študenti odboru ošetrovateľstvo mohli žiadosť o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“) na akademický  rok 2019/2020 predložiť do 31. októbra 2019. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania do stanoveného termínu doručených 325 žiadostí, z čoho 321 žiadostí bolo doručených do 31. 10. 2019 a štyri žiadostí boli doručené po stanovenom termíne.
Fond má v akademickom roku 2019/2020 na stabilizačné pôžičky celkovo vyčlenených 1 966 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebiehal proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

  1. Prijímanie žiadostí
  2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde
  4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 31. októbra 2019. Následne v čase od 1. novembra 2019 do 26. novembra 2019 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Nakoľko celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek nepresiahla objem vyčlenených finančných prostriedkov, nebolo nutné stanovovať poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií a fond tak mohol poskytnúť pôžičku každému žiadateľovi o stabilizačnú pôžičku, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky.

Rada fondu následne dňa 26. októbra 2019 schválila 309 žiadostí v celkovej výške 618 000 eur a neschválila 16 žiadosti v celkovej výške 32 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek. 

 

Hodnotiaci proces žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019 

V termíne na predloženie žiadostí o stabilizačnú pôžičku do 15. septembra 2019 bolo fondu celkovo doručených 109 žiadostí. Celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek predstavovala 218 000 eur. Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 15. september 2019 (nedeľa), fond akceptoval aj žiadosti doručené 16. septembra 2019.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 15. septembra 2019 bol 2 176 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2019, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 18. októbra 2019 rada fondu schválila 105 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 210 000 eur a neschválila 4 žiadostí v celkovej výške 8 000 eur. 

 

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019

 

SCHVÁLENIE STABILIZAČNÝCH PÔŽIČIEK V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019