info@fnpv.sk      02/59 104 201      Po, St: 08:30 - 15:00, Pia: 08:30 -14:00
   

Schválenie stabilizačných pôžičiek v akademickom roku 2019/2020

 

Chceš vedieť či si získal stabilizačnú pôžičku (žiadosti doručené do 31. marca 2020)?

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. marca 2020

 

 

V prípade, ak sa tvoje meno nenachádza ani v zozname schválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku, ani v zozname neschválených žiadostí o stabilizačnú pôžičku, alebo sa v zoznamoch nachádzajú jeden alebo viacerí tvoji menovci, prosím, kontaktuj nás 

 

Ako to celé prebiehalo (IV. termín do 31. marca 2020)?

Študenti odboru ošetrovateľstvo mohli žiadosť o stabilizačnú pôžičku (ďalej len „žiadosť“) na akademický  rok 2019/2020 predložiť do 31. marca 2020. Celkovo bolo Fondu na podporu vzdelávania doručených 54 žiadostí, z čoho štyri žiadosti boli doručené po termíne.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 31. marca 2020 bol 1 295 000 eur.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a vnútorného predpisu rady fondu č. 1/2019 prebiehal proces pri podávaní a schvaľovaní žiadostí v nasledovných etapách:

  1. Prijímanie žiadostí
  2. Posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek
  3. Stanovenie poradia žiadostí aplikáciou kritérií uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde
  4. Schválenie žiadostí radou fondu.

Prijímanie žiadostí prebiehalo do stanoveného termínu, t.j. do 31. marca 2020. Následne v čase od 1. apríla 2020 do 21. apríla 2020 sa zamestnanci fondu naplno venovali vyhodnocovaniu splnenia podmienok poskytovania pôžičiek najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa, vo vzťahu k pravdivosti, úplnosti a správnosti vyplnenia žiadosti a posúdeniu súladu predložených príloh s podmienkami definovanými v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2019/2020. Zároveň bolo overované splnenie podmienok poskytovania pôžičiek aj v Centrálnom registri študentov.

Nakoľko celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek nepresiahla objem vyčlenených finančných prostriedkov, nebolo nutné stanovovať poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií a fond tak mohol poskytnúť pôžičku každému žiadateľovi o stabilizačnú pôžičku, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky.

Rada fondu následne dňa 22. apríla 2020 schválila 43 žiadostí v celkovej výške 86 000 eur a neschválila 11 žiadosti v celkovej výške 22 000 eur z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek. 

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 24
Lekárska fakulta UPJŠ 1
Jesseniova lekárska fakulta UK (Martin) 2
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 2
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 6
Fakulta zdravotníckych odborov PU 4
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 3
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 1

 

Hodnotiaci proces žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2020

 V termíne na predloženie žiadostí o stabilizačnú pôžičku do 31. januára 2020 bolo fondu celkovo doručených 50 žiadostí. Celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek predstavovala 100 000 eur. 

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 31. januára 2020 bol 1 383 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. januára 2020, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 18. februára 2020 rada fondu schválila 48 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 96 000 eur a neschválila 2 žiadostí v celkovej výške 4 000 eur. 

 

Počty schválených pôžičiek podľa fakulty žiadateľa o pôžičku:
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 22
Lekárska fakulta UPJŠ 2
Jesseniova lekárska fakulta UK (Martin) 1
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 2
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 3
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU 7
Fakulta zdravotníctva  TrU 3
Fakulta zdravotníckych odborov PU 2
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 4
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU 2

 

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2020

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. januára 2020

 

Hodnotiaci proces žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2019 

 V termíne na predloženie žiadostí o stabilizačnú pôžičku do 31. októbra 2019 bolo fondu celkovo doručených 325 žiadostí. Celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek predstavovala 650 000 eur. 

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 31. októbra 2019 bol 1 966 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 31. októbra 2019, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 26. októbra 2019 rada fondu schválila 309 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 618 000 eur a neschválila 16 žiadostí v celkovej výške 32 000 eur. 

 

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 31. októbra 2019

 

Hodnotiaci proces žiadostí o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019 

V termíne na predloženie žiadostí o stabilizačnú pôžičku do 15. septembra 2019 bolo fondu celkovo doručených 109 žiadostí. Celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek predstavovala 218 000 eur. Keďže posledný termín na predkladanie žiadostí bol 15. september 2019 (nedeľa), fond akceptoval aj žiadosti doručené 16. septembra 2019.

Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na stabilizačné pôžičky doručené do 15. septembra 2019 bol 2 176 000 eur.

Vzhľadom k skutočnosti, že celková žiadaná výška stabilizačných pôžičiek v prípade žiadostí, ktoré splnili podmienky poskytovania pôžičiek bola nižšia ako objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti predložené do 15. septembra 2019, nebolo stanovované poradie žiadostí aplikáciou zákonných prednostných kritérií.

Dňa 18. októbra 2019 rada fondu schválila 105 žiadostí v celkovej výške pôžičiek 210 000 eur a neschválila 4 žiadostí v celkovej výške 8 000 eur. 

 

Menný zoznam schválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019

Menný zoznam neschválených žiadosti o stabilizačnú pôžičku doručených do 15. septembra 2019

 

SCHVÁLENIE STABILIZAČNÝCH PÔŽIČIEK V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019