info@fnpv.sk   02/59 104 20 Ut a Št: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
   

Kto môže požiadať o stabilizačnú pôžičku

O stabilizačnú pôžičku môžeš požiadať, ak si študent, ktorý sa pripravuje na výkon nedostatkového regulovaného povolania. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní vrátane príslušných študijných programov vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiadateľ o pôžičkuVýška, Úročenie a lehota
 
prílohy k žiadosti DAlšie informácie


ŽIADATEĽ O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

V súlade s § 13a ods. 1 a § 23c ods. 6 zákona o fonde budeš môcť o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2023/2024 požiadať, ak sa pripravuješ na výkon nedostatkového regulovaného povolania. Zoznam nedostatkových regulovaných povolaní vrátane príslušných študijných programov (ďalej len „zoznam“) vydáva každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Základnou podmienkou na získanie stabilizačnej pôžičky je, že v čase podania žiadosti o stabilizačnú pôžičku musíš byť zapísaný do ročníka na príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2023/2024 na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole.

Ako žiadateľ o stabilizačnú pôžičku musíš v súlade s § 13a ods. 6 zákona o fonde spĺňať nasledovné požiadavky:

  • byť občanom Slovenskej republiky alebo
  • byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
  • byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom alebo
  • byť študentom vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky a zároveň osobou, ktorej bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko.

 

VÝŠKA, ÚROČENIE A LEHOTA SPLATNOSTI stabilizačnej pôžičky

Výška a úroková sadzba pre stabilizačné pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2023/2024 sú stanovené v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2023/2024, ktorý je zverejnený na tomto webovom sídle. 

Minimálna lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky je 5 rokov.
Maximálna lehota splatnosti stabilizačnej pôžičky je 10 rokov.

Stabilizačná pôžička nie je účelovo viazaná.

 

PRÍLOHY K ŽIADOSTI O stabilizačnú PÔŽIČKU

Spolu so žiadosťou o stabilizačnú pôžičku predkladáš aj povinné prílohy a prílohy preukazujúce splnenie kritérií na uprednostnenie žiadateľa, ktoré sú bližšie definované v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku na akademický rok 2023/2024, ktorý je zverejnený na tomto webovom sídle. 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ stabilizačných PÔŽIČIEK

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu (30. septembra, 31. októbra, 31. januára alebo do 31. marca akademického roku, na ktorý sa vzťahujú) a ktoré sú v súlade s podmienkami poskytovania stabilizačných pôžičiek.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:

  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. stanovenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods.3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a ,
  3. schválenie žiadostí o stabilizačú pôžičku radou fondu.

Na poskytnutie stabilizačnej pôžičky z fondu nie je právny nárok. Stabilizačná pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

 

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ/ NESCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O STABILIZAČNÚ PÔŽIČKU

Fond zverejní na tomto webovom sídle v sekcii Schválené stabilizačné pôžičky do troch dní od rozhodnutia rady fondu, najneskôr však do 60 dní od termínu na doručenie žiadostí o stabilizačnú pôžičku, zoznam schválených stabilizačných pôžičiek a mená a priezviská žiadateľov, ktorým rada fondu stabilizačnú pôžičku neschválila.

Ak ti bola stabilizačná pôžička schválená, fond ti zašle návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke v dvoch rovnopisoch ako doporučenú zásielku najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených stabilizačných pôžičiek a vyzve ťa, aby si návrh zmluvy o stabilizačnej pôžičke podpísal a doručil fondu späť v lehote určenej fondom v sprievodnom liste k zmluve o stabilizačnej pôžičke. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených stabilizačných pôžičiek.

Ak podpísaná zmluva o stabilizačnej pôžičke nebude doručená späť v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy o stabilizačnej pôžičke nedošlo a stabilizačná pôžička ti nebude poskytnutá.

 

POSTUP PRI PODPISOVANÍ ZMLUVY O stabilizačnej PÔŽIČKE

Tvoj podpis na zmluve o stabilizačnej pôžičke musí byť úradne osvedčený (notárom alebo matričným úradom obce v SR a v ČR, zastupiteľským úradom SR, honorárnym konzulátom SR, resp. príslušným úradom v zahraničí formou osvedčenia apostilom).

Na uzatvorenie zmluvy o stabilizačnej pôžičke môžeš splnomocniť inú osobu, pričom takéto splnomocnenie musí byť predložené spolu s podpísanou zmluvou o stabilizačnej pôžičke, v opačnom prípade bude fond považovať zmluvu o stabilizačnej pôžičke za neplatnú. Vzor plnomocenstva je k dispozícii na webovom sídle fondu v časti Dokumenty. Tvoj podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Získanie stabilizačnej pôžičky nie je podmienené ručením tretích osôb.

 

POSTUP PRI OPRAVE CHÝB NA ZMLUVE O STABILIZAČNEJ PÔŽIČKE

Ak si pri vypĺňaní údajov na prednej strane zmluvy o stabilizačnej pôžičke zistil chyby v predtlačenom texte alebo si sa pomýlil pri samotnom vypĺňaní tvojich údajov, postupuj pri oprave chýb podľa tohto návodu.