info@fnpv.sk                 02/59 104 201                zrušené
   

 AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

 

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku je možné predložiť výlučne v listinnej podobe na tlačive vydanom fondom na príslušný akademický rok.

 

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácií a na základe množstva otázok si dovoľujeme informovať všetkých žiadateľov o stabilizačnú pôžičku, ktorí študujú na slovenských vysokých školáchže žiadosť o stabilizačnú pôžičku nemusí byť v častiach 3A a 3B potvrdená študijným oddelením. Údaje týkajúce sa vášho štúdia fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. V každom prípade vám odporúčame vypísať časť 3A a 3B žiadosti aj bez potvrdenia vysokej školy / fakulty.

V prípade žiadateľov o stabilizačnú pôžičku, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách stále platí povinnosť mať žiadosť o stabilizačnú pôžičku potvrdenú vysokou školou/fakultou v častiach 3A a 3B alebo priložiť samostatné potvrdenie o štúdiu. Potvrdenie o štúdiu je možné zaslať aj elektronicky, ak je podpísané kvalifikovanou  elektronickou pečaťou vašej vysokej školy.

Postup pri oprave chýb na žiadosti o pôžičku

V prípade, ak pri vypĺňaní údajov na žiadosti o stabilizačnú pôžičku spravíš chybu, bude fond opravu takejto chyby akceptovať výlučne, ak bude vykonaná nasledovným spôsobom: 
- chybne vyplnený údaj na žiadosti o stabilizačnú pôžičku prečiarkneš, 
- vedľa prečiarknutého údaju vyplníš nový, správny údaj, 
- k novému správnemu údaju napíšeš „*opravil“ a uvedieš paličkovým písmom svoje priezvisko, dátum opravy a podpíšeš sa alebo 
- predložíš novú žiadosť o stabilizačnú pôžičku.

Vzor správneho vykonania opravy nájdete tu.

 

V súlade s § 13b ods. 6 zákona o fonde je posledný termín na doručenie žiadosti o stabilizačnú pôžičku v akademickom roku 2020/2021 do 31. marca 2021.

 

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín
  • poštou na našu adresu
  • kuriérskou službou na našu adresu

 

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o stabilizačnú pôžičku sa považuje deň jej doručenia v písomnej forme na adresu fondu, NIE deň odoslania na poštovú prepravu. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o stabilizačnú pôžičku v lehote na to určenej. Odporúčame v prípade zasielania žiadosti o stabilizačnú pôžičku poštou alebo kuriérskou službou túto odoslať minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o stabilizačnú pôžičku.

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
zrušené
bližšie informácie nájdete tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  31. január
- 31. marec
15. september
31. október

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek sú uvedené kapitole 4. Oznamu. 

VIAC INFORMÁCIÍ