AKO PREDLOŽiť žiadosť o STABILIZAČNÚ pôžičku

 

Žiadosť o stabilizačnú pôžičku

Žiadateľ požiada o stabilizačnú pôžičku vyplnením tlačiva „Žiadosť o stabilizačnú pôžičku“ vydaného fondom na príslušný akademický rok. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne, čitateľne a zrozumiteľne na počítači alebo paličkovým písmom.

 

Dovoľujeme si informovať všetkých žiadateľov o stabilizačnú pôžičku, ktorí študujú na slovenských vysokých školáchže žiadosť o stabilizačnú pôžičku nemusí byť v častiach 3A a 3B potvrdená študijným oddelením. Údaje v časti 3A fond overí prostredníctvom Centrálneho registra študentov. Vzhľadom k skutočnosti, že údaje v časti 3B fond nevie prostredníctvom Centrálneho registra študentov overiť a tieto údaje môžu byť rozhodujúce pri schválení Vašej žiadosti o stabilizačnú pôžičku, odporúčame vždy dať časti 3A a 3B žiadosti vyplniť a potvrdiť študijnému oddeleniu.

V prípade žiadateľov o stabilizačnú pôžičku, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách stále platí povinnosť mať žiadosť o stabilizačnú pôžičku potvrdenú vysokou školou/fakultou v častiach 3A a 3B alebo priložiť samostatné potvrdenie o štúdiu. Potvrdenie o štúdiu je možné zaslať aj elektronicky, ak je podpísané kvalifikovanou  elektronickou pečaťou vašej vysokej školy.

Postup pri oprave chýb na žiadosti o pôžičku

V prípade, ak pri vypĺňaní údajov na žiadosti o stabilizačnú pôžičku spravíš chybu, bude fond opravu takejto chyby akceptovať výlučne, ak bude vykonaná nasledovným spôsobom: 
- chybne vyplnený údaj na žiadosti o stabilizačnú pôžičku prečiarkneš, 
- vedľa prečiarknutého údaju vyplníš nový, správny údaj, 
- k novému správnemu údaju napíšeš „*opravil“ a uvedieš paličkovým písmom svoje priezvisko, dátum opravy a podpíšeš sa alebo 
- predložíš novú žiadosť o stabilizačnú pôžičku.

Vzor správneho vykonania opravy nájdete tu.

 

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

V súlade s § 13b ods. 6 zákona o fonde je možné žiadosť o stabilizačnú pôžičku doručiť do jedného z nasledujúcich termínov:

  • do 15. septembra 2021,
  • do 31. októbra 2021,
  • do 31. januára 2022 alebo
  • do 31. marca 2022

Avšak vzhľadom na časové obmedzenie použitia a zúčtovania prostriedkov z dotácie poskytnutej fondu na stabilizačné pôžičky v roku 2021 (podľa zákona č. 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sú finančné prostriedky vyčlenené len na prvé dva termíny na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku. Možnosť predloženia žiadostí o stabilizačnú pôžičku v termínoch 31. január 2022 a 31. marec 2022 je podmienená podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky medzi ministerstvom školstva a fondom na kalendárny rok 2022. Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na kalendárny rok 2022, ako aj možnosť predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku v termínoch do 31. januára 2022 a 31. marca 2022 oznámi fond samostatne.

 

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

1. V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o stabilizačnú pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom. Žiadosť o stabilizačnú pôžičku pošli v uzavretej obálke na adresu:
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
81103 Bratislava 1

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o stabilizačnú pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na adresu fondu uvedenú vyššie, NIE deň odoslania na prepravu. Tento dátum je aj určujúci pre posúdenie splnenia podmienky doručenia žiadosti o stabilizačnú pôžičku v lehote na to určenej. Z uvedeného dôvodu odporúčame v prípade zasielania žiadosti o stabilizačnú pôžičku poštou alebo kuriérskou službou odoslať žiadosť o stabilizačnú pôžičku na poštovú prepravu minimálne 3 pracovné dni pred stanoveným termínom na doručenie žiadosti o stabilizačnú pôžičku (uvedený termín na odoslanie žiadosti o stabilizačnú pôžičku je informatívny a termín doručenia sa môže líšiť v závislosti od spôsobu zaslania). 

2. V elektronickej podobe na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk, pričom žiadosť o stabilizačnú pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa.

Upozornenie: Za dátum doručenia žiadosti o stabilizačnú pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu pozicka@fnpv.sk. O prijatí žiadosti o stabilizačnú pôžičku budeš informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Pokiaľ takýto e-mail od nás neobdržíš znamená to, že tvoja žiadosť nám nebola doručená. Fond nezodpovedá za nedoručenie zásielky napr. v prípade problémov s internetovým pripojením na strane žiadateľa.

 

Naša adresa
Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29
811 03 Bratislava
Úradné hodiny
ut: 08:30 - 16:00 str, štv, pia: 08:30 - 15:00
bližšie informácie nájdete tu
Termíny na predloženie žiadostí
-  31. január
- 31. marec
15. september
31. október

Ako prebieha proces schvaľovania pôžičiek

Fond posudzuje v procese schvaľovania stabilizačných pôžičiek len tie žiadosti o stabilizačnú pôžičku, ktoré boli doručené do stanoveného termínu a ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v Ozname.

Proces schvaľovania stabilizačných pôžičiek pozostáva z týchto etáp:
  1. posúdenie splnenia podmienok poskytovania stabilizačných pôžičiek,
  2. určenie poradia žiadostí o stabilizačnú pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 13b ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu a
  3. schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.

Bližšie informácie k procesu schvaľovania pôžičiek sú uvedené kapitole 4. Oznamu. 

VIAC INFORMÁCIÍ